30 Mayıs 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29727

YÖNETMELİK

Toros Üniversitesinden:

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2012 tarihli ve 28391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Ders alma-bırakma ve üst sınıftan ders alma”

“(2) Öğrenci yarıyıl başında programına öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersleri yazmak zorundadır. Bu şekilde alınan derslerin; ortak zorunlu dersler ile yandal ve çift anadalın öğrencinin lisans anadal dersleri ile ortak olmayan dersleri hariç, kredi toplamı 24 den çok olamaz, bu sınır ilgili yönetim kurulu kararıyla artırılabilir.”

“(3) Genel not ortalaması en az 2.50 olan ve alt yarıyıllardan tekrar dersi olmayan öğrenciler kredi sınırları içinde danışman onayıyla ön koşullu dersler hariç üst sınıftan ders alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bir programın son yarıyılında yarıyıl not ortalaması 2.00 dan az olan öğrencilerin alttan veya belirtilen yarıyıldan başarısız dersi yok ise, genel not ortalaması 2.00 ve daha yüksek ise, bu öğrenciler belirtilen yarıyılda DC ve DD notlarını aldıkları derslerden başarılı sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel ve misafir öğrenciler

MADDE 32 – (1) Üniversitedeki dersleri izlemeye yeterli görülenler ile diğer üniversite öğrencileri, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, ilgili yönetim kurulu kararıyla, misafir öğrenci olarak bir yarıyılda en çok iki derse kayıt olabilirler. Bu öğrenciler kaydolduğu dersler için ilgili yönetmelikteki bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez. Ancak, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge verilebilir. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilenler misafir öğrenci olamazlar. Misafir öğrenciler alacakları dersler için Üniversite tarafından belirlenen kredi-saat başına öğrenim ücreti öderler.

(2) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olanlar, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü ve kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla en fazla bir yıl Üniversitede özel öğrenci olarak eğitime devam edebilirler. Diğer üniversitelerden gelerek Üniversiteden ders almak isteyen öğrencinin talebi, kayıtlı olduğu üniversitenin ilgili kurulunun kararı ile Üniversiteden alacağı derslere ilişkin ilgili bölümün uygun görüşü ile ilgili yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) Üniversitede kayıtlı öğrenci olanlar bir başka üniversitede eğitimlerine devam edebilirler. Bu öğrencilerin talebi, bölümün uygun görüşü ile ilgili yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) Özel öğrenci olarak gelen öğrenciler Üniversitece o yıl için belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(5) Özel öğrenci olarak başka bir üniversitede öğrenim görmesi uygun görülen öğrenciler Üniversitede kayıtlı olduğu statüye göre öğrenim ücreti öderler.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2012

28391

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/7/2014

                                       29055 mükerrer

2-

12/11/2014

                                       29173 mükerrer

3-

8/3/2015

                                       29289

4-

23/9/2015

                                       29484