30 Mayıs 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29727

YÖNETMELİK

Melikşah Üniversitesinden:

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2010 tarihli ve 27479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Melikşah Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Mütevelli Heyet; Vakıf yönetim organı tarafından Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilen en az yedi, tabii üye dahil en fazla onüç üyeden oluşun Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer.

(3) Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyete seçilen veya ayrılan başkan ve üyeler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına en geç bir ay içerisinde bildirilir.

(4) Rektör; Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olup, kendisi ile ilgili konularda toplantıya katılamaz ve Mütevelli Heyet Başkanı ve Başkan vekili seçilemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, üniversitelerinden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilirler.

(5) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve sihri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Melikşah Üniversitesi Rektörü yürütür.