25 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29722

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SATIN ALMA-SATMA VE İHALE

PROSEDÜRLERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında yapacağı her tür yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerinde şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, isteklilerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca ticari sırlarının gizliliğini, denetlenebilirliğini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak üzere uygulayacakları bir satın alma ve ihale prosedürünün hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kamu İhale Kanununa tabi olmayan elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştirecekleri yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak satın alma, satma ile ihale süreç ve işlemlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında veya dağıtım faaliyeti ile birlikte yürüttüğü;

a) Gayrimenkul satın alma ve kiralama ile elektrik, su, doğal gaz, telefon, toplantı organizasyonu, eğitim, konaklama, ulaşım,  sağlık giderleri, reklam gibi mal ve hizmet alımları,

b) Ar-Ge projeleri kapsamında yapacağı hizmet alımları,

c) İktisadî ve teknik bütünlük dikkate alınarak 100.000 TL’nin altında maliyeti olan yapım, mal ve hizmet alımı işleri,

için uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci ve 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Açık ihale: Bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale metodunu,

b) Aday: Kısa liste yeterliliği için başvuran gerçek veya tüzel kişileri,

c) Çerçeve anlaşma: İhale dokümanında belirtmek ve en fazla iki yıl olmak kaydı ile belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının belli olduğu anlaşmayı,

ç) Davetiye usulü ihale: Kısa listede bulunan tüm isteklilerin davet edilmesi ile yapılan ihale metodunu,

d) Doğrudan temin: Belirli kriterler çerçevesinde fiyat araştırması yapılarak doğrudan alımın yapıldığı ihale metodunu,

e) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, işin bütünlüğü, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenen teklifi,

f) Hizmet: Dağıtım faaliyeti kapsamında, arıza giderme, endeks okuma, kesme-bağlama, sayaç sökme-takma, ihbarname dağıtma, kaçak tarama, proje, hukuk, bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

g) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı esaslarla mal veya hizmet alım-satımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek gerçek veya tüzel kişilerin üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan işlemleri,

ğ) İhale dokümanı: İstekliye verilecek olan ihale konusu mal veya hizmet alım-satımları ile yapım işlerinde isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile varsa yaptırılacak işin projesini de kapsayan özel teknik şartnameler, sözleşme taslağı gibi belgeleri,

h) İhale dosyası: İşin yapılması talebinin oluşturulmasından ihalenin tamamlanmasına kadar geçen süre zarfındaki proje (varsa), yaklaşık maliyet, ihale ilanı, davetiyeler, zeyilnameler,  teknik şartnameler, idari şartnameler, özel teknik şartnameler, ihale değerlendirme evrakları, ihale kararları, sözleşme gibi tüm belgeleri ihtiva eden dosyayı,

ı) İnternet ana sayfası: Elektrik dağıtım şirketinin resmi internet sitesinin ana sayfasını,

i) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet yüklenicisi veya yapım yüklenicisini,

j) Kısa liste: Elektrik dağıtım şirketlerinin belirlemiş ve yayımlamış olduğu yeterlik kriterleri çerçevesinde yapım, mal ve hizmet alımları için yapım işi yüklenicileri, mal alımı tedarikçileri ile hizmet işi yüklenicilerinden oluşturdukları portföyü, 

k) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

l) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

m) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

n) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları, varlık satışı ile yapım işlerinde dağıtım şirketi ile yüklenici ve/veya tedarikçi arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

o) Taşeron: İşin bir kısmının veya tamamının gerçekleşmesinde yüklenici veya tedarikçinin dağıtım şirketi ile imzaladığı anlaşmadaki yükümlülüklerini üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

ö) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin dağıtım şirketine sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belgeleri,

p) TÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endeksini,

r) Varlık satışı: Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 13 üncü maddesi kapsamındaki varlık satış işlemini,

s) Yapım: Elektrik piyasası mevzuatında tanımlı şebeke yatırımları kapsamında yapılacak elektrik tesisleri ile diğer yapım işlerini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavram ve kısaltmalar, ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler 

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Dağıtım şirketleri, dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştirecekleri ticari işlerde şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, denetlenebilirliği ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda; elektrik dağıtım şirketleri yapım, mal ve hizmet alımı işlerine esas yapılacak satın alma, satma ile ihale süreç ve işlemlerini kapsayan satın alma ve ihale prosedürlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlar ve Kuruma sunar.

(2) Dağıtım şirketlerinin satın alma ve ihale prosedürlerinde yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık satışı kapsamında yapılacak olan işler açık ihale, davetiye usulü ihale, doğrudan temin ve kapsam dışı alım olmak üzere dört metotla yapılır. Tek bir sözleşmeye bağlanacak olan işlerin üst limit tutarı 2016 yılı için 20.000.000 TL’yi aşamaz. Bu kapsamda;

a) Açık ihale, bütün isteklilerin teklif verebildiği, ihaleden en az yedi iş günü öncesinden ilan edilen usuldür. Üst limite kadar olan tüm işlerde bu metot kullanılabilir. Varlık tabanının güvence altına alınması kapsamındaki sigorta poliçesi alımlarında limite bakılmaksızın açık ihale yapılır.

b) Davetiye usulü ihale, kısa listede bulunan tüm isteklilere ihaleden en az yedi iş günü öncesinden davet edilerek yapılan usuldür. Yaklaşık maliyeti 1.000.000 TL’ye kadar olan işler bu kapsamda ihale edilebilir.

c) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile dağıtım şirketinin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak;

1) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel, tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

2) Tek bir gerçek veya tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

3) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonunun sağlanması için ihtiyaç duyulan yedek parça, malzeme veya hizmetin ilk alım yapılanın dışında başka gerçek veya tüzel kişiden temin edilememesi,

4) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya elektrik dağıtım şirketleri tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine alımın yapılmasının zorunlu olması,

halinde doğrudan temini usulü ile ihale süreci beklenmeden görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir. Bu hususa ilişkin gerekçeleri ispatlayıcı tüm bilgi ve belgeler muhafaza edilir. 

(3) İktisadî ve teknik bütünlüğü bulunan işler parçalara bölünerek ihale edilemez.

(4) Çerçeve anlaşması bir ihale usulü olmayıp, ancak ihale dokümanında belirtmek kaydı ile yıllık (en fazla iki yıl olmak kaydı ile) veya daha kısa süreli belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen açık ihale sonucunda oluşan bir anlaşmadır. Çerçeve anlaşma, işin süresi veya miktarının tamamlanması durumunda sona erer.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında ihaleye teklif veren isteklilerin üzerine sözleşme bırakılmaması halinde veya kısa listeye başvuran adayların yeterli görülmemesi halinde sözleşme bırakılmama veya yeterli görülmeme gerekçeleri istekli veya adaya itiraz süresi içerisinde bildirilir. Kısa listeden çıkartılanlara da kısa listeden çıkarılma gerekçeleri bildirilir. Aynı şekilde ihalenin sonucu da tüm isteklilere bildirilecektir. Yapılan tüm bildirimlerin anlaşılır ve açık bir şekilde yazılı olarak yapılması esastır.

 (6) Yapım işleri hariç diğer işlerde yüklenici veya tedarikçi, taşeron çalıştıramaz. Yapım işleri kapsamında teklif veren istekli işin bir kısmını veya tamamını taşerona verecek ise, bu durumu teklifinde belirtmeli ve teklif ekinde sunması gereken belgeleri işi vereceği taşeron için de teklifin ekinde sunmalıdır. Şayet işin bir kısmı veya tamamının taşerona verilmesi, dağıtım şirketi ile sözleşme imzalanmasından sonra gerçekleşir ise yüklenici, taşeron ile ilgili olan belgeleri elektrik dağıtım şirketine sunar. Yüklenici ile taşeron arasındaki her tür iş ve işleme ilişkin sözleşme ve diğer bilgi ve belgelerin, dağıtım şirketine yapılacak denetim ve incelemelere tabi olduğu hususuna, dağıtım şirketi ile yüklenici ve yüklenici ile taşeron arasında yapılan sözleşmelerde yer verilir. Bu husus ayrıca ihale dokümanında da belirtilir.  

(7) Yapılan tüm işler için olası ilave iş artışı veya eksilişi, ihale dokümanı ve sözleşmede belirtilmek kaydı ile sözleşme bedelinin %25’ini aşamaz.

(8) İhale dokümanında; itiraz süresi, bildirimlerin yapılması gereken süre, sözleşmeye davet süresi ve benzeri tüm asgari sürelerin her biri yedi iş gününden az olmamak üzere şirket tarafından belirlenir.

(9) Aday, istekliler ve ihale dokümanı alanlara yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki yöntemlerden birinin kullanılması zorunludur:

a) İmza karşılığı elden,

b) İadeli taahhütlü mektupla,

c) Elektronik posta.

İlanlar

MADDE 6 – (1) Dağıtım şirketleri gerçekleştirecekleri ihale ve satın alma-satma işleri için gerekli olan ilanları ve ilan niteliğinde olan zeyilname gibi hazırlık gerektiren bilgi ve belgeleri, işin tekniğine uygun olarak istekli veya adayların gerekli hazırlıkları yapabilmeleri için en az yedi iş günü önce yerel yazılı basında ve ihale tarihine kadar kalmak üzere internet ana sayfasında kolayca erişilebilecek görünür bir alanda yayımlar. İnternet üzerinde yayımlanan ilanları bağımsız haber ajansları ile belgelendirerek, yazılı basında yer alan ilanlar ile birlikte ihale dosyasında muhafaza eder.

(2) İlanlar açık ve net olmalıdır. İstekli veya aday olmak isteyenlerin ihaleye veya kısa listeye ilişkin bilgilere erişimi engellenmemelidir.  

Dokümanlar

MADDE 7 – (1) İşin yapılması talebinin oluşturulmasından ihalenin tamamlanmasına kadar geçen süre zarfındaki proje, yaklaşık maliyet, ihale ilanı, davetiyeler, zeyilnameler,  teknik şartnameler, idari şartnameler, özel teknik şartnameler, ihale değerlendirme evrakları, ihale kararları, sözleşme taslağı ve sözleşme ile benzeri tüm bilgi ve belgeler ihale dosyasında muhafaza edilir.

(2) İhale dokümanları; istekliye ihale konusu işle ilgili tüm bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.

(3) İhale ilanı veya dokümanlarında bulunmayan herhangi bir husus ihale veya ihaleye konu işin bir parçası olamaz. Bu husus ek sözleşmeye de konu edilemez.

Kısa liste adaylarının değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Kısa listeye başvuran adaylardan, ekonomik ve malî yeterlik ile meslekî ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak kısa liste ilanında belirtilmek kaydıyla işin tekniğine uygun olarak bilgi ve belge istenir. Dağıtım şirketinin tecrübelerinden faydalanılarak, adayların referansları, teknik ve malî yeterlikleri de dikkate alınarak tedarikçiler, hizmet yüklenicileri veya yapım yüklenicileri arasından ilanda da açıkça belirtilmiş olan objektif kriterlere göre tercih yapılarak dağıtım şirketi tarafından kısa liste oluşturulur.

(2) Kısa listeye dahil olmak üzere gelen başvuruların değerlendirilmesi ve kısa listenin güncellenmesi amaçları ile kısa liste yılda en az iki kez dağıtım şirketi tarafından değerlendirilir. 

Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Açık ihale ve davetiye usulü ihalelerde teklifler, kapalı zarf yöntemi veya internet yolu ile alınabilir ancak bir ihalede iki yöntemden sadece biri kullanılabilir. Tekliflerin kapalı zarf ile alınması durumunda zarf üstünde isteklinin adı ve/veya unvanı, imzası, iletişim adresleri (posta ve e-posta adresleri), telefonu, hangi ihale için teklif verildiği yer alır. Zarf üzerinde isteklinin teklif tutarına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilemez.

(2) İnternet yoluyla teklif alınabilmesi için dağıtım şirketinin elektronik imza, mobil imza ile tekliflerin elektronik olarak imzalanarak sunulabileceği, tekliflerin dağıtım şirketi tarafından ihale son teklif verme tarihine kadar görülemeyeceği, ihale son teklif verme tarihinden sonra da isteklilerin tekliflerine müdahale edilemeyeceği ve değiştirilemeyeceği, açık ihalede tüm isteklilerin, davetiye usulü ihalede ise kısa listedeki tüm adayların erişebileceği, tüm bilgi güvenliği şartlarının sağlandığı bir ihale portalının dağıtım şirketi tarafından kullanıma açılması şarttır. İhale portalı yukarıda belirtilen şartları sağladığı yetkili kuruluşlarca onaylanmadan kullanıma açılamaz. Bu şartları sağlamayan dağıtım şirketleri internet ortamında ihale teklifi alamaz. E-posta ile ihale teklifi alınamaz.

(3) Dağıtım şirketlerinin yapacağı ihalelere, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar. Tekliflerin istekliler tarafından kapalı zarf veya internet yolu ile alındığı ihalelerde, teklif sahiplerine ilişkin bilgiler ve ihaleye verilen teklif tutarları, ihaleye teklif veren tüm isteklilerin e-posta adreslerine en geç ihale son teklif verme tarihinden sonraki ilk iş günü içerisinde gönderilecektir.

(4) Teklifler ihale ilanında belirtilen isteyen isteklilerin de katılabileceği zamanda ve yerde tutanakla açılır. Tekliflerin elektronik ortamda yapıldığı durumlar da dahil teklifler; ihale ilanında belirtilen zamana kadar açılmayacaktır.

(5) Alım ihalelerinde yapılan tekliflerin açılmasından sonra açık eksiltme, satım ihalelerinde yapılan tekliflerin açılmasından sonra ise açık arttırma yapılır. Bu hususa ihale dokümanında yer verilir.

(6) İhaleye katılacak isteklilerden; ekonomik ve malî yeterlik ile meslekî ve teknik yeterliklere ilişkin kriterler ihale dokümanında belirtilerek işin tekniğine uygun olarak bilgi ve belge istenir. İhale ilanında ekonomik ve malî yeterlik ile meslekî ve teknik yeterliklere ilişkin kriterler belirtilir.

(7) İhale konusu işin tekniğine göre altıncı fıkrada belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin değerlendirmede kullanılacağı ve etkisi, ihale dokümanında belirtilir.

(8) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerin değerlendirilmesi en az üç kişiden oluşan komisyon marifetiyle yapılır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(9) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif fiyatına veya teklif fiyatının yanı sıra, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik üstünlükler gibi fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenebilir. Fiyat dışındaki unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için teklif sahibi tarafından sunulacak belge veya numunenin, ihale dokümanlarında açıkça ifade edilmesi gerekmektedir. Bu durumda uygulanacak kriterlerin rekabeti engellememesi ve bir şirketi veya bir ürünü tanımlamaması gerekmektedir.

(10) Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilerek süreç yenilenir. Bu durum ihale komisyonunca hazırlanan bir tutanakla tespit altına alınır ve 6 ncı madde hükümlerine uygun olarak ilan edilir. Tekrar edilen ihalede bu maddede belirtilen teklif sayısı şartı aranmaz. Bu hususlara ihale dokümanında yer verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayınlar ve Değerlendirme 

Yayınlar

MADDE 10 – (1) Dağıtım şirketleri dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştirecekleri ticari işlerde uygulayacakları ve mevzuata uygun hazırladıkları satın alma ve ihale prosedürlerini internet ana sayfasından kolaylıkla ulaşılacak şekilde süresiz olarak yayımlar.

(2) Kapsam dışı alımlar hariç, yapılacak tüm satın alma-satma ve ihale işleri, metodu ile birlikte 6 ncı maddeye uygun olarak yayımlanır.

(3) Yapılacak işlerin tekniğine uygun olarak oluşturulan kısa listelere müracaat için gerekli bilgi ve belgeler ile kısa listeler ve kısa listelere ilişkin kriterler, internet ana sayfasından kolaylıkla ulaşılacak şekilde süresiz ve güncel olarak yayımlanır. Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen kısa liste değerlendirme dönemleri de internet sayfasında belirlenmiş kısa liste ile birlikte yayımlanır.  

(4) Kapsam dışı alımlar hariç tüm alım ve satım ihale kararları, ihaleyi kazanan istekli bilgileri ve sözleşme bedeli bilgileri erişim sınırı olmaksızın internet ana sayfasından ulaşılacak şekilde süresiz yayımlanır.

Tarife hesaplamaları

MADDE 11 – (1) Dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında bu Yönetmeliğe aykırı şekilde yaptığı yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin gerçekleşmeler 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılan tarife hesaplamalarında dikkate alınmaz.

(2) Dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında bu Yönetmeliğe aykırı şekilde yaptığı satış işlemlerinde; satışa konu malzemenin yeni bedelinin belirlenebilmesi halinde bu bedel, belirlenememesi halinde ise gerçekleşen satış bedelinin 10 katı varlık satış geliri olarak Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılan tarife hesaplamalarında dikkate alınır.

Parasal limitlerin güncellenmesi

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan parasal limitler yayımlandığı yılın haziran ayı fiyatlarına göredir ve her bir yıl için ilgili yılın haziran ayı TÜFE endeksine göre aşağıdaki formül uyarınca güncellenir:

MLt = MLt-1,*TÜFEt-1,6/TÜFEt-2,6

(2) Bu formülde geçen;

MLt             :   t yılına ilişkin limit (TL),

MLt-1          :   t-1 yılına ilişkin limit (TL),

TÜFEt-1,6    :   Bir önceki yılın Haziran ayı TÜFE endeksini,

TÜFEt-2,6    :   İki önceki yılın Haziran ayı TÜFE endeksini

                        ifade eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

III. Uygulama Dönemi işleri ve prosedür revizesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibari ile yürürlükte bulunan iki yıldan fazla süreli çerçeve anlaşmalar, en geç 31/12/2017 tarihi itibariyle sonlandırılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar dağıtım şirketleri tarafından oluşturulan kısa listeler bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde revize edilir.

(3) Elektrik dağıtım şirketleri, 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki satın alma ve ihale prosedürlerini, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Kuruma sunarlar.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.