24 Mayıs 2016 Tarihli ve 29721 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/8840   Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2016/8769   Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

––  D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/23)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/18)

—  2016 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2016 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2016 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

––  2016 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

––  2016 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

––  2016 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

––  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği (No: 2016/23)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2016/34, K: 2016/30 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2016/35, K: 2016/31 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


24/05/2016 tarihli ve 29721 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Bakanlar Kurulunun Atanmasına Dair İşlem yayımlanmıştır.