17 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29715

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN KEDİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/3/2010 tarihli ve 27518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Üniversitenin ilgili birimlerinden tercihen öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifi Rektörün onayı ile görevlendirilen iki üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/3/2010

27518