17 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29715

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Birim: Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarını,

ğ) Program: Diploma Programını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrencilerin normal eğitim ve öğretim dönemlerinde aldıkları herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde bu dersleri başarabilme fırsatı verme, düşük AGNO'lu öğrencilere AGNO'larını yükseltme ve başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilme imkânı verilmesini sağlamak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders almak isteyen öğrenciler, almak istedikleri dersler ve eş değer dersleri kodlarıyla birlikte ilgili birime belirlenen tarihlerde yazılı olarak başvuru yapmalıdır. Birime başvurusu olmayan öğrenciler yaz okullarından ders alamazlar.

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından alınacak derslerin, Üniversitenin ilgili programlarındaki derslere denk olup olmadığı veya kabul edilip edilmeyeceği, 1/7/2013 tarihli ve 28694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak ilgili bölüm/program yönetim kurulunda karara bağlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Yaz okulunda, Öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla 20 AKTS’yi geçmeyecek ve en fazla 12 ulusal kredi saat olacak şekilde dört adet ders alabilir. Ancak, bir dersin ulusal kredi saatin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir. Yaz okulu sonunda mezuniyete bir dersi kalan öğrencilere azami 12 ulusal kredi saati miktarına ilaveten bir ders 5 AKTS/3 ulusal kredi saatlik bir ders daha verilebilir.

b) Yaz okulunda öğrenciler; alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya AGNO'larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilir. Öğrenci, önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 3.0 ve üzerinde olması halinde yaz döneminde üst yarıyıldan ders alabilir.”

“d) Zorunlu yaz stajlarının herhangi bir bölümü yaz okulu dönemi ile çakışan öğrenciler yaz okulundan ders alamazlar.

e) İlgili birime herhangi bir başvuru yapmayan öğrenciler yaz okullarından ders alamazlar.

f) Üniversitede yaz okulu açılması durumunda, öğrencinin ilgili programdaki eğitim öğretim süresi boyunca, diğer üniversitelerin yaz okullarında alıp başarılı sayıldığı ve denkliği kabul edilen derslerin AKTS miktarı, program müfredatındaki toplam AKTS miktarının %10’ unu aşamaz. Üniversiteden alınan yaz okulu derslerinde (a) bendi hükümleri dışında bir sınırlama bulunmaz.

g) Öğrenciler kayıtlı olduğu program müfredatında biri diğerinin ön koşulu olarak gösterilen dersleri bir yaz okulunda aynı anda alamazlar.

ğ) Yaz okulunda açılan derslere diğer üniversitelerin öğrencileri kontenjan uygun olduğu takdirde ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir. ”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Diğer üniversitelerin yaz okullarında alınan şartlı geçiş notları başarılı olarak kabul edilmez. Başarı notu 60 veya CC ve üzerinde olan öğrencilerin notları geçer not olarak kabul edilir. Ancak bu notlar transkriptlerinde MB (Muaf Başarılı) olarak gösterilir ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılmaz.

(3) Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir. Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması ve genel ağırlıklı not ortalaması hesabında alınan son not kullanılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/5/2012

28309

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/7/2013

28694

2-

5/6/2014

29021