17 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29715

YÖNETMELİK

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE FİKRÎ MÜLKİYET HUKUKU

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ticaret ve Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ticaret ve Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Fakülte Akademik Kurulu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Kurulunu,

c)  Hukuk Fakültesi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

ç)  Merkez: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ticaret ve Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini (TFM),

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ticaret Hukuku ve Fikrî Mülkiyet Hukukunun içerdiği konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası, özel ve kamu hukuku alanlarını kapsayacak şekilde bilimsel araştırma, inceleme, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak,

b) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili resmî ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Bilimsel araştırma ve incelemelerin, uygulamanın ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi ve bilimsel araştırma ve inceleme sonuçlarının uygulamada benimsenmesinin sağlanması.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ticaret Hukuku ve Fikrî Mülkiyet Hukuku alanlarında araştırmalar yapmak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak,

b) Ticaret Hukuku ile Fikrî Mülkiyet Hukukunun ulusal ve uluslararası sorunlarıyla ilgili olarak konferans, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetleri düzenlemek,

c) Ticaret Hukuku ve Fikrî Mülkiyet Hukuku içinde yer alan farklı alanlarda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmî veya özel kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda ortak çalışmalar yürütmek, bu kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Ticaret Hukuku ve Fikrî Mülkiyet Hukuku ile doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili sektörlerde çalışanların meslek içi eğitimlerine yönelik ve Ticaret Hukuku ile Fikrî Mülkiyet Hukuku uygulamalarının yaygınlaşması ve gelişimini sağlayacak nitelikte programlar hazırlamak ve uygulamak,

d) Hem uluslararası hem de Avrupa Birliği mevzuatı başta olmak üzere bölgesel düzenlemelerin en yoğun olduğu Ticaret Hukuku ve Fikrî Mülkiyet Hukuku ile ilgili olarak meydana gelen gelişmeleri takip ederek, Türk Hukukunun durumunu saptamak ve mevzuat karşılaştırması ve uyumlaştırması hususunda inceleme ve benzerî çalışmalar yapmak,

e) Merkez bünyesinde, Ticaret Hukuku ve  Fikrî Mülkiyet Hukuku ile ilgili bir dokümantasyon merkezi kurmak,

f) Ticaret Hukuku ve Fikrî Mülkiyet Hukuku alanlarında öğrencilerini araştırma yapmaya özendirecek faaliyetlerde bulunmak,

g) Merkezin amacının gerçekleştirilmesi yolunda Türkçe veya yabancı dillerde yayınlar yapmak, Merkeze ait yayınları hazırlayıp yayımlamak,

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

h) Merkezin amacıyla ilgili olan benzerî diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Müdür,

c) Danışma Kurulu.

Yönetim kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından Fakülte Akademik Kurulu tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine iki ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi altı ay içinde yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılırlar. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyuna itibar edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek,

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ile faaliyet plan ve programlarını karara bağlamak,

c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

ç) Ortak çalışmalar için kurumlar arası işbirliğinin ilke ve kurallarını belirlemek ve gereken durumlarda hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak,

d) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür; Hukuk Fakültesinde, Merkezin faaliyet konularında çalışan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda üç ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, yeni Müdür görevlendirinceye kadar, bu görevi vekaleten yürütmek üzere Hukuk Fakültesinin öğretim üyelerinden birini görevlendirebilir.

(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir. Müdürün teklifi üzerine, Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarından biri Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir.

Müdürün görevleri

MADDE 11 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

c) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

d) Merkezin idarî işlerini yürütmek, gelir ve giderlerine ilişkin tasarrufta bulunmak,

e) Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak,

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve malî kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak,

g) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Yönetim Kurulunca uygun görülen sayıda üyeden oluşur. Üyeler, aşağıdaki gruplara mensup kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir:

a) Üniversitenin veya diğer üniversitelerin, Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan öğretim elemanları,

b) Ticaret Hukuku ve Fikrî Mülkiyet Hukuku alanlarında çalışmaları, tecrübesi, bilgisi veya uzmanlığı nedeniyle Danışma Kurulu üyesi olmasında yarar görülen kişiler,

c) Ticaret Hukuku ve Fikrî Mülkiyet Hukuku alanlarında faaliyet gösteren kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, meslek birlikleri veya diğer organizasyonlara mensup olan veya bunları temsilen Merkezin çalışmalarına aktif destek vermesi arzu edilen kişiler,

ç) Yabancı uyruklu kişilerden uygun görülenler.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve ilgili kurullardan üyelik için teklifte bulunulmasına Yönetim Kurulunca karar verilir. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu; uzun vadeli bilimsel ve idarî faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur ve Merkez çalışmalarına bilimsel ve idarî bilgi ve deneyimlerini katarak danışmanlık faaliyeti yapar. Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(4) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü kişiler ile sektör ve kurum temsilcileri de Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez çalışma birimleri ve proje grupları

MADDE 13 – (1) Merkezde, ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile merkez çalışma birimleri ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Merkez çalışma birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Ayrıca, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükmü gereğince idarî işler için kısmî zamanlı olarak öğrenci istihdam edilebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.