17 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29715

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendi ile ikinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6)Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde, Enstitü kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda YDS’den Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı için en az 60 puan, diğer yabancı diller için en az 70 puan almış olmak,”

“6)Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde, Enstitü kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda YDS’den Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı için en az 70 puan, diğer yabancı diller için en az 80 puan almış olmak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2013

28754