17 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29715

YÖNETMELİK

Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2015 tarihli ve 29407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abdullah Gül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; biri ilgili Rektör Yardımcısı, biri Merkez Müdürü olmak üzere Üniversitenin öğretim üyeleri, öğretim elemanları veya diğer üniversite personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş kişi ile birlikte toplam yedi asıl, iki yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üç yıl süreyle görevlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/7/2015

29407