13 Mayıs 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29711

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/6)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/6)’de geçen “O.Y.L. Manufacturing Company Sdn. Bhd.” ibareleri “Daikin Malaysia Sdn. Bhd.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.