11 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29709

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisans sınavı, İdare tarafından meslek alanında ve diğer konularla ilgili olmak üzere yazılı olarak yapılır veya yaptırılır.”

“(3) Lisans sınavı, İdare tarafından önceden belirlenen ihtiyaç ve hâlihazırdaki lisanslı büro sayısı dikkate alınarak yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sınavın İdarece yapılması durumunda sınava yapılan itirazları incelemek ve sınav sonuçlarını değerlendirerek sınav başarı sıralamasını yapmak,

ç) Sınavın diğer kurumlara yaptırılması durumunda ilgili kurumla yapılacak protokol hükümlerine göre işlemleri yürütmek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav sonuçlarının ilân tarihi, İdarenin veya sınavı yapan kurumun resmi internet sitesinde yaptığı duyuru tarihidir. Sınav sonuçlarına yapılacak itiraz mercii ve itiraz şekli bu duyuruda belirtilir. Sınav sonuçlarına yapılacak itiraz süresi bu duyuru tarihinden itibaren yedi gündür.

(2) Sınav sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi; sınavın İdarece yapılmış olması durumunda sınav komisyonunca, sınavın diğer kurumlarca yapılmış olması durumunda ise sınavı yapan kurum tarafından on beş gün içerisinde kesinleştirilir ve itiraz sonuçları İdarenin veya sınavı yapan kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisanslı büroların faaliyetlerini yürütecekleri mekânlar; yönetim birimi, teknik çalışma birimi, bekleme salonu, arşiv, depo, tuvalet ve lavabo bölümlerinden oluşan, çalışma şartlarına uygun, vatandaşların rahatça başvuruda bulunabilecekleri sıhhî bir mekân özelliği taşıyacak şekilde düzenlenir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.