7 Mayıs 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29705

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“Sıralı hizmet garnizonu: Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen garnizonlardan, sınıfların veya fonksiyon alanlarının özelliklerine göre, personele önceden tebligat yapmak şartı ile Yönetmelik esaslarına uygun bir sıra dâhilinde atama yapılan garnizonları,”

“Öz Kadrolar: Görevin niteliği nedeniyle öncelikle ilgili sınıftan/branştan personelin görev yapacağı görev yerlerini,”

“Fonksiyon Alanları: Personelin sınıfından bağımsız belirli bir ihtisas alanında uzmanlık gerektiren görev sahasını,”

“İtibari Hizmet Süresi: Sıralı hizmet garnizonlarında gün olarak geçirilen sürenin ilgili hükümde belirtilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunan süreyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sınıf/branş/ihtisas” ibaresinden sonra gelmek üzere “/fonksiyon alanı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aynı sınıf” ibaresinden sonra gelmek üzere “, fonksiyon alanı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Sınıf, branş, fonksiyon alanı ve ihtisasları,”

“Milli Savunma Bakanlığına yapılacak atamalarla, burada görevli personelin atamaları Milli Savunma Bakanlığı ile koordine edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – Personelin garnizon hizmet süreleri aşağıdaki şekilde hesaplanır;

a) Dereceli Garnizonlarda (1’inci, 2’nci ve 3’üncü Derece Garnizonlar): Bulundukları garnizonlarda hizmet sürelerini katılışlarına göre atama yılının 31 Aralık tarihine kadar dolduranlar, kendi isteği ve başka bir erteleme sebebi yoksa, o yılın atama planına alınırlar. Çeşitli nedenler ile görevden ayrı kalınan süreler garnizon hizmet süresinden sayılır.

b) Sıralı Hizmet Garnizonlarında: Bulundukları garnizonlarda itibari hizmet sürelerini 30 Eylül tarihi itibarıyla dolduranlar, kendi isteği ve başka bir erteleme sebebi yoksa, o yılın atama planına alınırlar.

1) Atamaların geç yapılması veya zorunlu sebeplerden (açığa alınma ve tutukluluk halinin beraatla sonuçlanması, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilme, yurt içi veya yurt dışı kurs/eğitim, yurt dışı geçici görev, hava değişimi, tedavi, istirahat, doğumdan kaynaklanan aylıklı/aylıksız izin, tabii afet izni gibi elde olmayan ve belgelenebilen mazeretler) dolayı yeni garnizonuna 30 Eylül tarihinden yılsonuna kadar katılan personel, 31 Aralık tarihi itibarıyla hizmet süresini tamamlıyorsa, o yılın atama planına alınır.

2) Aynı garnizonda açığa alınma, tutukluluk, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilme, hava değişimi, istirahat, kurs, sıhhi izin, aylıklı izin ve benzeri sebeplerle görevden ayrı kalınan sürelerin itibari 120 günü, bulunulan garnizonun hizmet süresinden sayılır.

3) Subay ve astsubayların istekleri üzerine verilen her türlü aylıksız izin süresi ile hükümlülük, izin tecavüzü ve firarda geçen süreler garnizon hizmet süresinden sayılmaz. Hüküm giyen personelin tutukluluk ve açıkta bulunduğu süreleri de garnizon hizmet süresinden sayılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kuvvet, sınıf veya fonksiyon alanı değişikliği,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt dışında veya yurt içinde bir veya birden fazla öğrenim, kurs, staj veya geçici görev için gönderilenlerin, buralarda geçirdikleri sürenin itibari 120 günü bağlı bulundukları garnizon hizmetinden sayılır. Bu müddetin fazlası yurt dışında ise 28 inci maddenin birinci fıkrasındaki garnizon hizmetinden, yurt içinde ise dereceli garnizonlardan (1’inci, 2’nci ve 3’üncü Derece Garnizonlar) dereceli garnizona gönderilenlerin buralarda geçirdikleri süreler atamalı bulunduğu garnizon hizmetinden, dereceli garnizondan sıralı hizmet garnizonuna gönderilenlerin buralarda geçirdikleri süreler geçici olarak bulunulan sıralı hizmet garnizon hizmetinden sayılır. Ancak, sıralı hizmet garnizonunda görevli iken diğer bir sıralı hizmet garnizonunda öğrenim, kurs, staj ya da geçici görev için gönderilenlerin buralarda görevde geçirdikleri sürelerin tamamı geçici olarak bulunulan garnizon hizmetinden sayılır.”

“Geçici olarak kıta ile her defasında devamlı şekilde 15 günden fazla bulunan personelin burada kalış süreleri, görevli gittiği garnizonun garnizon hizmetinden sayılır. Ayrıca personelden her defasında kesintisiz 15 gün ve daha fazla süre ile teröristle mücadele harekâtı kapsamında görev yapanların da burada geçen sürelerinin toplamı görevli olarak bulunduğu garnizon hizmetinden sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “toplam olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “itibari” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tutuklananların” ibaresinden sonra gelmek üzere “itibari” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sınıfının” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya fonksiyon alanının” ibaresi, beşinci fıkrasında yer alan “sınıflarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya fonksiyon alanlarının” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “uzman” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kadro, sınıf, rütbe” ibaresinden sonra gelmek üzere “, fonksiyon alanı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin beşinci, altıncı fıkraları ile dokuzuncu fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Atama durumunda olan personelden 3’üncü derece garnizonlara safahat itibarıyla atanabilecek personel miktarının az olması veya sınıf, fonksiyon alanı, rütbe ve branş bazında bu garnizonlardaki kadroları karşılamaması durumunda; ihtiyaç duyulan nasıplılar arasında, 1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az iki yılını tamamlayanlardan (sıralı hizmet garnizonu sırasında olanlar ile ertesi yıl sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası kesin olarak gelecekler ve kritik görevlere seçilenler hariç), 3’üncü derecede görev süresi en az olan ve toplam safahat puanı en fazla olandan başlamak üzere görev ihtiyaçları göz önüne alınarak, bulundukları garnizonda garnizon hizmet süresi tamamlama şartı aranmaksızın personel atandırılır.”

“1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az iki yılını tamamlayanlardan, üçüncü derece garnizonlara atama isteyen personelin talebi değerlendirilir.”

“b) Bu garnizonlarda toplam kadrosu 10 (dâhil) ve daha az olan sınıfların veya fonksiyon alanlarının personeli,”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aynı sınıf/fonksiyon alanı ve rütbedeki personelden sıralı hizmet garnizonuna ilk defa gönderileceklerin nasıplarına göre miktarının saptanması; o sınıf/fonksiyon alanı ve rütbeden sıralı hizmet garnizonuna gönderilecek toplam personel sayısının, sıralı hizmet garnizonuna hiç gitmeyenlerin toplam sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek katsayı ile, nasıplarına göre gitmeyenlerin sayılarının ayrı ayrı çarpılması suretiyle olur.”

“Çeşitli sebeplerle sınıf değiştirenler veya fonksiyon alanına geçenler, sıralı hizmet garnizonuna gidiş için yeni sınıflarının veya fonksiyon alanlarının aynı neş’etlileri arasında eski sınıf kura numaralarını muhafaza ederek sıralanırlar, sıra numarasının aynı olması halinde sınıfın veya fonksiyon alanının eski mensubu öncelik alır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hava değişimi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hariç” ibaresinin yerine “(GHS 8 yıl olanlar hariç) için her seferinde bir yıl olmak üzere garnizon hizmet süresi 8 yılı geçmeyecek şekilde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aynı mesleki sınıf” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya fonksiyon alanındaki” ibaresi ve “tamamlamasından sonra” ibaresinin yerine “yapmak üzere atanmaları ile birlikte” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.