5 Mayıs 2016 Tarihli ve 29703 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6705     Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6706     Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu

6707     Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6708     Çocuk Nafakası ve Diğer Aile Nafaka Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6709     Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6710     Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine İkinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6711     Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6712     Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Dördüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

TBMM KARARI

1110     Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/8705   Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/8706   Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama ve Deniz Turizmi Tesislerinin İhracatçı Sayılması İçin Sağlamaları Gereken Döviz Miktarına İlişkin Karar

2016/8727   6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Uyarınca Yapılacak Satış ve İade İşlemlerinde Fiilen Görevlendirilenlere Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar

2016/8729   Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

2016/8766   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2016/8791    2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

2016/8830   Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkâri İllerinde Faaliyet Gösteren ve Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle İşleri/İşletmeleri Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamında Olan Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar

 

ATAMA KARARLARI

2016/8523   Boş Bulunan İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliğine, Dr. Ahmet Sabri EROĞLU’nun Atanması Hakkında Karar

—   Başbakanlık ile Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Millî Eğitim ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2016/8770   Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kastamonu Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM - 2008/8)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM - 2016/10)

––  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 292)

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02/05/2016 Tarihli ve 6880 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/04/2016 Tarihli ve 6242 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/04/2016 Tarihli ve 6243 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/04/2016 Tarihli ve 6244 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/04/2016 Tarihli ve 6245 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/04/2016 Tarihli ve 6246 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/04/2016 Tarihli ve 6247 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/04/2016 Tarihli ve 6249 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 10/3/2016 Tarihli ve 2013/5974 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 23/3/2016 Tarihli ve 2013/2960 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 23/3/2016 Tarihli ve 2013/4488 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri