4 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29702

YÖNETMELİK

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN

4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ

(g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET

ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler ile

Bildirim ve Tebligat Esasları

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Daire başkanlıkları, fabrika müdürlükleri ve Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı şube müdürlüklerini,

b) EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformunu,

c) Genel Müdür: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

ç) İdare: TÜDEMSAŞ’ı,

d) İstekli olabilecek: İhale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

e) Kamu ihale mevzuatı: 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, ilgili diğer yönetmelik ve tebliğler ile sair mevzuatı,

f) UIC: Uluslararası Demiryolları Birliğini,

g) TÜDEMSAŞ: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketini,

ğ) Yönetim Kurulu: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan, ancak madde kapsamında tarifi yapılmayan diğer terimler hususunda, kamu ihale mevzuatında yer alan tanımlar geçerlidir.

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) İdare, yapacağı ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı ve hizmet alımları bir arada ihale edilemez.

(3) Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal ve hizmet alımları kısımlara bölünemez. Ancak, ihtiyacın önceden tespit edilememesi, zorunlu proje değişikliği, onarım ve imalat sürecinde aksamaya meydan verilmemesi ve benzeri gerekçelerle acil ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler kısmen temin edilebilir.

(4) Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ihale dokümanı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ise ön yeterlik ve ihale dokümanı hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da davet yapılamaz.

(5) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

(6) Birden fazla mal kaleminden oluşan ihaleler, birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilir.

(7) İdare, ertesi yıla geçen veya gelecek yıllara yaygın yüklenmelerini tabi oldukları mali mevzuat ve diğer mevzuatı esas alarak gerçekleştirir. Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibarıyla öngörülen ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur.

(8) İdare, ihale kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması ve teyit gibi ihale sürecine ilişkin işlemler ile ihale sonuç işlemlerini, EKAP’ta gerçekleştirir.

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 5 – (1) İdare tarafından bildirim ve tebligatlar aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri kullanılarak yapılabilir:

a) EKAP üzerinden.

b) E-posta veya faks yoluyla.

c) İmza karşılığı elden.

ç) İadeli taahhütlü.

(2) E-posta ve faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın üç iş günü içinde idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir.

(3) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresleri kullanılarak yapılır.

(4) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

(5) İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda da elektronik posta ve faks kullanılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Talep Esasları, Yaklaşık Maliyet ve Yetki Limitleri

İhtiyaç talep esasları

MADDE 6 – (1) Birim tarafından belirlenen ihtiyaç talebi, mal alımlarında stok ve ödenek tespiti bakımından Malzeme Dairesi Başkanlığına, hizmet alımlarında ise ödenek tespiti bakımından Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilir. Stok ve ödenek tespitini müteakip nihai hali verilen ihtiyaç talep belgeleri talep eden birimin bağlı bulunduğu genel müdür yardımcısı veya genel müdür tarafından onaylanarak, satın alma işlemlerinin başlatılması için Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığına gönderilir.

İhtiyaç talep belgelerinin içeriği

MADDE 7 – (1) İhtiyaç talep belgeleri aşağıdaki belgelerden oluşur:

a) Talep onay yazısı.

b) Mal veya hizmet alımı bilgi formu.

c) Teknik şartname (varsa).

ç) Teknik resim (varsa).

d) Gerekli diğer belge ve bilgiler.

Yaklaşık maliyet

MADDE 8 – (1) Mal alımlarında, Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, talep eden birim veya Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından, hizmet alımlarında ise talep eden birim tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, kamu ihale mevzuatında belirlenen ilke, esas ve usullere göre ihale konusu mal veya hizmetin KDV hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(2) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet tüm teklif fiyatlarının okunmasından sonra açıklanır. Yaklaşık maliyetin altında teklif bulunmadığının tespit edildiği ihaleler ile pazarlık usulü yapılan ihalelerde ise yaklaşık maliyet, son yazılı fiyat tekliflerinden sonra açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.

Yetki limitleri

MADDE 9 – (1) İhale ve doğrudan temin yetkililerinin yetki limitleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Kurulu, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen limitin tamamına,

b) Genel Müdür, Yönetim Kuruluna tanınan yetki limitinin %50’sine kadar,

c) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kuruluna tanınan yetki limitinin %30’una kadar,

ç) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanı, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunmayan idareler için belirtilen ve güncellenen tutarın üç katına kadar,

d) Birim amirleri, Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanına tanınan yetki limitinin %10’una kadar,

yetkilidirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Uygulaması, İhale ve Ön Yeterlik

Dokümanı ve İhale Komisyonu

Uygulanacak ihale usulleri ve ihale kaydı

MADDE 10 – (1) İdarece mal veya hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

(2) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasından önce idare tarafından EKAP üzerinden ihale kaydı yapılır. İhale kaydı yapılan her bir ihaleye ihale kayıt numarası verilir ve bu aşamadan sonra ihale ile ilgili yapılacak her işlemde bu numara kullanılır.

Açık ihale usulü

MADDE 11 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 12 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Mal ve hizmet alımı ihalelerinden özel imalat süreci gerektiren mal alımlarının ve özellik arz eden hizmet alımlarının ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen ihaleye katılımda yeterlik kriterlerine uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.

(3) Teklif vermeye davet edilmeyenlere, davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal edilir.

(4) Teklif veren istekli sayısının ikiden az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılır.

Pazarlık usulü

MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen şartlardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda ihaleye katılım olmaması veya uygun teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

ç) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

d) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

e) İhale konusu mal veya hizmet alımının İdarenin faaliyetlerini aksatacak kadar acil olması nedeniyle ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. Bu kapsamda yapılacak olan ihalelerde talep eden birimin ihtiyacın aciliyetini ve gerekçesini talebinde belirtmesi ve bu hususa ihale onayında yer verilmesi zorunludur.

f) Yatırım programında yer alan mal alımlarında ödeneğin o yıl içinde kullanılamama riskinin öngörülmesi.

g) İhalenin iptali veya İdarenin taraf olduğu mevcut bir sözleşmenin ortadan kalkması sebebi ile yeni bir ihalenin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre için temini zorunlu ihtiyaçların olması.

ğ) İdarenin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen ve güncellenen tutarın üç katına kadar olan mal veya hizmet alımları.

(2) Pazarlık usulü ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

(3) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

(4) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son fiyat teklifleri yazılı veya sözlü olarak alınır. İstekli ikinci teklifini son fiyat teklifleri ile birlikte okunmak üzere teklif dosyasının içinde kapalı bir zarfla da gönderebilir. Son fiyat teklifleri ile birlikte yaklaşık maliyet açıklanır.

(5) Son fiyat tekliflerinin okunması aşamasında da en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihalenin sonuçlandırılamaması ihtimalinin olması durumunda, ihale komisyonu ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi/sahipleri ile yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle ihaleyi sonuçlandırabilir.

(6) Sözlü alınan tekliflerin yazılı olarak teyidi alınır.

Doğrudan temin

MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân ile sözleşme yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İdarenin, yaklaşık maliyeti 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen parasal yetki limitini aşmayan ihtiyaçları.

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi veya sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

ç) 60 günlük ihtiyacı ve mevcut bir sözleşmeyle siparişe bağlanmış işlerde iş eksilişi miktarını aşmamak kaydıyla, alım konusu mal veya hizmete olan ihtiyacın İdarenin faaliyetlerini veya taahhütlerini aksatacak kadar acil olması veya mevcut sözleşmenin teslim programında herhangi bir nedenle üretim faaliyetlerini aksatacak derecede gecikme yaşanması.

d) Yapılacak alımlarda; Uluslararası Demiryolu Birliği (UIC), Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartname (TSI) veya uluslararası diğer standartların aranması halinde, bunlara uyumun sağlanabilmesi için veya bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belirli bir marka, model, uluslararası kabul gören stok numarası, parça numarası, üretici firma kodu ve benzeri kriterlerin zorunlu olması.

e) İdarenin yurt içi veya yurt dışı firmalarla ortak üretim, işbirliği ve benzeri nitelikte, yazılı sözleşmeye dayanan işlerinde, standardizasyonun ve kalitenin sağlanabilmesi, sözleşme ile yüklenen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için, temini gereken mal veya hizmetlerin sadece belli gerçek veya tüzel kişiden temin edilmesi zorunluluğunun bulunması.

f) Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler kıymet takdiri yapılmak suretiyle doğrudan doğruya bu kuruluşlardan temin edilebilir.

(2) Bu madde kapsamında yapılan alımlarda, teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İşin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılabilir.

(3) İdare gerekli gördüğü durumlarda, alımın niteliğine göre ihtiyaca uygun bir sözleşme düzenleyebilir ve/veya teminat alabilir.

İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği

MADDE 15 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı ve teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerin ön yeterlik dokümanında; adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. Ayrıca, yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın ihaleye davet edilmesinin öngörüldüğü hallerde, sıralama kriterleri ve puanlama yöntemi ile üçten az olmamak üzere listeye alınacak aday sayısı da ön yeterlik dokümanında belirtilir.

(3) İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.

İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması

MADDE 16 – (1) İdare, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanını, kamu ihale mevzuatı ekinde yer alan tip şartnameler, standart formlar, tip sözleşmeler ve Kurum tarafından yayımlanan diğer mevzuatı esas alarak bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturur. Dokümanın bir nüshasının ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı compact disc (CD) ortamına aktarılabilir.

Teknik şartname

MADDE 17 – (1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

(2) Mal ve hizmet alımlarında, mal veya hizmetin teknik kriterlerinin ve özelliklerinin yer aldığı teknik şartname hazırlanması zorunludur, ancak ulusal veya uluslararası standartları bulunan veya doğrudan standardı bulunmamakla beraber cins, evsaf, model, tip gibi bazı karakteristik verilerle tanımlanabilen mal alımlarında teknik şartname hazırlanmayabilir.

(3) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemesi ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemesi esas olmakla birlikte aşağıda belirtilen hallerde marka veya model belirtilebilir:

a) Ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal alımlarında marka veya model belirtilebilir.

c) Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC), Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartname (TSI) veya uluslararası diğer standartların aranması halinde, bunlara uyumun sağlanabilmesi için veya bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belirli bir marka, model, uluslararası kabul gören stok numarası, parça numarası, üretici firma kodu ve benzeri kriterlerin zorunlu olması durumunda, teknik şartnamede bu hususlara yer verilebilir.

ç) Belli bir kalitenin sağlanabilmesi için üçten az olmamak üzere marka veya model belirtilebilir.

İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

MADDE 18 – (1) İhale komisyonu, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilecek personelin başkanlığında en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur. Komisyonun diğer üyeleri; en az ikisi ihale konusu işin uzmanı, birisi muhasebe veya mali işlerden sorumlu olması şartıyla ilgili birim personelinden görevlendirilir. Görevlendirmede yedek üyeler de belirlenir.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale dokümanının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine dijital ortamda gönderilir. İhale işlem dosyası komisyon üyeleri tarafından Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığında incelenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İlan Süreleri ve Kuralları ile İhale ve Ön Yeterlik Dokümanına İlişkin Hususlar

İhale ve ön yeterlik ilanı

MADDE 19 – (1) İhale konusu işin özelliğine göre, bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıdaki şekil ve sürelerde ilan ve duyuru yapılır.

(2) Açık ihale usulü ve pazarlık usulünde, ihale ilanları ihale tarihinden en az yedi gün önce, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilanları, son başvuru tarihinden en az yedi gün önce, Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur. Yabancı isteklilere açık ihalelerde bu süreye yedi gün ilave edilir.

(3) Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde, ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az yedi gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

İhale ve ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 20 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.

ç) Uygulanacak ihale usulü.

d) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

e) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

f) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

g) İhalenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi olmadığı.

ğ) İhale dokümanı internet sitesinde yayınlanacaksa internet sitesi adresi.

h) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

İlanın uygun olmaması

MADDE 21 – (1) 19 ve 20 nci madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. Ancak, ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 20 nci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda; ihale tarihinden beş gün öncesine kadar hatalı hususlar için ilanın yayımlandığı yayın organında düzeltme ilanı yapılarak ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.

İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması

MADDE 22 – (1) Ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, İdarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın matbu veya compact disc (CD) ortamına aktarılmış nüshasının idareden satın alınması zorunludur.

(2) Doküman satış bedelinin önceden idare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı alıcı tarafından ödemeli olarak kargo yoluyla satın alınabilir.

(3) Dokümanın kargo yoluyla gönderilmesini talep edenler, bu taleplerini doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait iletişim bilgileri ile birlikte ihale veya son başvuru tarihinden önce İdareye faksla, e-postayla veya posta yoluyla bildirirler. Bu durumda dokümanın kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 23 – (1) İhale dokümanında değişiklik yapılması zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda, söz konusu değişiklik zeyilname düzenlenmek suretiyle yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi zeyilname ile en fazla yirmi gün ertelenebilir. İhale veya son başvuru tarihine beş günden az kalan ihalelerde değişiklik yapılmasının zorunlu olması halinde ise, ihalenin yedi günden az yirmi günden fazla olmamak üzere ertelenmesi kaydıyla zeyilname düzenlenerek değişiklik yapılabilir. Ancak, değişiklik yapılan hususların ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi 21 inci maddeye göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(2) Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

(3) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, ihale veya son başvuru tarihinden beş gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(4) Açıklama talebinin İdarece uygun görülmesi halinde, İdarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar doküman alanların tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, ihale veya son başvuru tarihinden en az üç gün önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorular ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte verilir.

İhale veya son başvuru saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 24 – (1) İdarenin gerekli gördüğü ya da dokümanda yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde ihale veya son başvuru saatinden önce ihale iptal edilebilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhaleye Katılımda Yeterlik Kriterleri ile Sözleşmenin Yürütülmesi Aşamasındaki

Mesleki ve Teknik Yükümlülüklere Yönelik Düzenlemeler

Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler ihaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 25 – (1) İhaleye katılımda yeterlik kriterleri ile sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik hangi belgelerin isteneceği İdarenin takdirindedir. İhaleye katılımda istenen yeterlik kriterleri idari şartnamede, sözleşmenin imzalanması veya işin yürütülmesi aşamasında istenen mesleki ve teknik yükümlülükler teknik şartname veya sözleşmede düzenlenir.

(2) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(3) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerle ilgili istenen belgeler kamu ihale mevzuatında öngörülen kriterler dikkate alınarak değerlendirilir.

(4) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İdare tarafından ispat edilen istekliler, bu isteklilerin ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri ve bunların yetkili satıcıları şirket ihtiyaçları ve mevcut şartlar değerlendirilerek ihale dışı bırakılabilir.

Alt yükleniciler

MADDE 26 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) İşin yürütülmesi aşamasında yüklenicinin talebi üzerine İdarenin onayıyla alt yüklenici değişikliği yapılabilir. Bu durumda yüklenici ek süre talebi veya idareyi külfete sokacak bir talepte bulunamaz.

(3) 25 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında değerlendirilen firmalar alt yüklenici olarak çalıştırılamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Başvuruların ve Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Sonuçlandırılması

Başvuruların ve tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak ve geçici teminatının da yeterli olması kaydıyla, aritmetik hatalar İhale Komisyonu tarafından, resen düzeltilir. Bu durum istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen üç iş günü içinde faks ile bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmemesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

MADDE 28 – (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.

(2) 11 ve 12 nci maddeler kapsamında yapılan ihalelerde aşağıda belirtilen hâllerde, isteklilerden ikinci bir teklif istenir:

a) Tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması hâlinde, belgelerinin tam olduğu ve teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun olduğu tespit edilen isteklilerden.

b) Geçerli teklif sahibi istekli sayısının üçten az olması hâlinde, geçerli teklif veren isteklilerden.

c) Geçerli teklif sahibi birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, aynı fiyat teklifinde bulunan isteklilerden.

(3) İkinci teklifleri belirtilen tarihe kadar İdareye ulaşmayan isteklilerin ilk teklifleri son teklifi olarak kabul edilir.

(4) İkinci fıkranın (c) bendi kapsamında ikinci teklif istendiği durumlarda eşitliğin yine bozulmaması halinde;

a) İş deneyimi istenilen ihalelerde teklif kapsamında sunulan ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin sunulan iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı yüksek olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir.

b) En avantajlı teklif sahibinin (a) bendi kapsamındaki kriter ile belirlenememesi durumunda, istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur. Kura sonucunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliler belirlenir.

Kesinleşen ihale kararına itiraz

MADDE 29 – (1) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; beş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

(2) Tek isteklinin katıldığı ihalelerde bu süre beklenmeden istekli sözleşmeye davet edilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeye İlişkin Hususlar

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi

MADDE 30 – (1) 29 uncu maddede belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

Sözleşme imzalama usul ve esasları

MADDE 31 – (1) Sözleşmeler, Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı ile Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanı veya vekilleri tarafından imzalanır.

(2) Garanti süresi öngörülmeyen malların sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. Sözleşme yapma süresi içinde teslim edilen malın muayene ve kabul işlemleri neticesinde uygun bulunmaması durumunda, istekli sözleşmeye davet edilerek, davetin tebliğini müteakip on gün içinde kesin teminat alınarak sözleşme imzalanır.

(3) Dış alımlarda sözleşmelerin, yabancı firmaların bizzat kendileri tarafından imzalanması esastır. Ancak, bu firmaların ülkemizde yerleşik acentesi yoksa sözleşmeler, firmaların Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliklerince onaylı mümessil belgesine sahip ülkemizdeki temsilcileri tarafından da imzalanabilir.

Süre uzatımı nedenleri

MADDE 32 – (1) Kamu ihale mevzuatında belirlenen süre uzatımı nedenlerinin yanı sıra İdarenin sözleşmede yer alan sorumluluklarını yerine getirememesi ve iş programındaki zorunlu değişiklikler gibi İdareden kaynaklanan nedenlerden dolayı ortaya çıkacak gecikmeler için ceza uygulanmaksızın süre uzatımı verilebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında değerlendirilemeyecek durumlarda, İdarenin uygun görmesi halinde gecikme cezası uygulanarak sözleşme süresi uzatılabilir.

Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 33 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) Malın montaj veya teslim yeri.

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

c) Yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen mal veya işler, ancak ihale dokümanında belirtilen asgari özelliklere haiz ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğunun talep eden birim tarafından uygun görülmesi ve ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici fiyat farkı, ek bir maliyet veya ilave süre isteyemez.

ç) Sözleşmenin imzalanmasından sonra teknik resim ve projelerde İdareden kaynaklanan hata ve eksikliklerin bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, talep eden birimin gerekçeli ve ihale yetkilisi tarafından onaylı yazılarına binaen yükleniciyle mutabık kalınması ve yüklenici tarafından ilave bir maliyet talep edilmemesi şartıyla teknik resim veya projelerde değişiklik yapılabilir. Bu durumda yükleniciye yapılan değişikliğin gerektirdiği nispette ilave süre verilebilir. Yapılan değişikliğin yükleniciye bir avantaj sağladığının tespit edildiği durumlarda nefaset kesintisi yapılabilir.

(2) Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışı ve iş eksilişi

MADDE 34 – (1) Mal ve hizmet alımı ihalelerinde sözleşmeye esas proje içinde kalması şartıyla, ihale aşamasında veya sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkan ihtiyaçlarda % 20’ye kadar iş artışı veya eksilişi yapılabilir. İhale aşamasında ortaya çıkan ihtiyaçlarda ihaleye mevcut miktarlar üzerinden devam edilir. Sözleşme; gerekli ödenek ayarlaması yapılarak, iş artışı yapılan bedel veya iş eksilişi yapılan bedel üzerinden imzalanır.

(2) İş artış ve eksilişleri İdarenin takdirinde olup, istekli veya yükleniciler iş artışı veya eksilişine itiraz edemezler. İş artış veya eksilişleri talep eden birimin önerisi veya uygun görüşü ve ihale yetkilisinin onayıyla yapılır.

(3) İş artışının yapıldığı hallerde İdare tarafından gerek görülmesi halinde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilebilir.

Hizmet alımlarında süre uzatımı

MADDE 35 – (1) Hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin sürelerinin bitiminde, İdare ile yüklenici arasında karşılıklı mutabakat sağlanması, fiyat ve piyasa durumu bakımlarından fayda görülmesi, yüklenicinin hizmetlerinden memnun kalınması ve İdarenin sahip olacağı diğer avantajların göz önünde bulundurulması kaydıyla yeni bir ihaleye çıkılmaksızın aynı fiyat ve şartlarla, bir yılı aşmamak ve bir defadan fazla olmamak üzere süre uzatımı yapılabilir. Sözleşme süresinin bir yıldan az olması durumunda en fazla sözleşme süresi kadar süre uzatımı yapılabilir.

(2) Süre uzatımı, talep eden birimin isteği veya uygun görüşü ve ihale yetkilisinin onayını müteakip, ek sözleşme imzalanması suretiyle yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde kamu ihale mevzuatı hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 24/10/2009 tarihli ve 27386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlanı veya duyurusu, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.