2 Mayıs 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29700

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK

PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine kabul edilen öğrencilerin, kabul edildikleri programlara kayıt yaptırabilmeleri için öngörülen temel yabancı dil yeterliklerinin kazandırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Bölümü Başkanlığınca yürütülen yabancı dil hazırlık programlarının eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: Senato tarafından belirlenen akademik yılı,

b) Destek dönemi: Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen iki yarıyıllık eğitimin ardından yaz döneminde ek olarak verilen dil destek dönemini,

c) Hazırlık programı: Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık  eğitim-öğretim programını,

ç) Bölüm (YDB): Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Bölümünü,

d) Yabancı dil yeterlik sınavı (YYS): Bölüm tarafından uygulanan yabancı dil yeterlik  sınavını,

e) Seviye tespit sınavı (STS): Bölüm tarafından uygulanan seviye tespit sınavını,

f) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

ğ) Öğrenci: Üniversiteye kabul edilen ve kabul edildiği programın dil yeterliklerine sahip olmayan öğrenciyi,

h) Muafiyet: YYS’den muaf olma durumunu,

ı) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Hazırlık programı

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık programı derslerinin içeriği ve değerlendirilmesiyle ilgili detaylar ve akademik takvim, akademik yılın başında Senato tarafından belirlenir.

Eğitim süresi ve devam zorunluluğu

MADDE 6 – (1) Yabancı dil hazırlık programının azami eğitim öğretim süresi lisans programları için iki, akademik lisansüstü programlar için ise bir akademik yıldır. Sebebi ne olursa olsun azami öğretim süresi üç akademik yılı aşamaz. Mazereti, Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrencilerin kaydı iki yarı yıla kadar dondurulabilir. Öğrenci kayıt dondurma sonrasında akademik takviminde belirtilen en yakın STS ve YYS’ye girer ve sınav sonuçlarına göre belirlenen düzeye yerleştirilir.

(2) YDB tarafından yürütülen hazırlık programını bir akademik yılın sonunda tamamlayamayan lisans öğrencileri, ikinci akademik yılın başında hazırlık programına kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrenciler genel hükümlere tabidir.

(3) Kayıt hakkı kazandığı programın öngördüğü yabancı dil yeterliğini azami sürede yerine getiremeyen öğrencinin YDB ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler, devam edecekleri ilgili lisans programları ile ilgili olarak genel hükümlere tabidir.

(4) Hazırlık okulunda derslere devam zorunludur. Devamsızlığı toplam yıllık ders saatinin %15’ini geçen öğrenci hazırlık sınıfında o yıl başarısız sayılır. Bir sonraki akademik yılın başında yapılacak olan YYS’ye girebilir.

Sınavlar ve muafiyet

MADDE 7 – (1) Üniversitenin programlarına kabul edilen öğrenciler, ilgili programın öngördüğü asgari dil yeterliğine dair belge sunamazlarsa, STS ve sonrasında YYS’ye girerler. Bu sınavlarda ilgili programın öngördüğü başarıyı sağlayanlar genel hükümler kapsamında ilgili programa kayıt edilebilirler. Öğrenciler, Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerli sınav sonuçlarını akademik yılın başındaki STS’den on iş günü öncesinde ibraz etmeleri durumunda hem STS’den hem de YYS’den muaf kabul edilirler ve kabul edildikleri programa başlayabilirler. 

(2) İlgili program aksini öngörmediği sürece Senatoca belirlenen asgari yeterlikler geçerlidir. Bu yeterlikleri sağlayan öğrenciler başarılı sayılır. 

(3) YYS’den ilgili programlarca belirlenen asgari puanı alamayan öğrenciler STS ve YYS sonuçlarına göre düzeylerine uygun hazırlık sınıflarına yerleştirilirler.

 (4) İlgili programa kabul edilen öğrenciler eşdeğerliği kabul edilen sınav belgelerini akademik yıl içinde teslim etmeleri durumunda hazırlık programından muaf kabul edilirler.

(5) YDB, öğrenciler tarafından ibraz edilen ulusal ve uluslararası sınav sonuçlarının güvenilirliği konusunda araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkını saklı tutar. Sınav sonucunu şüpheli bulduğu öğrenciyi STS ve/veya YYS’ye girmeye yönlendirir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 8 – (1) Öğrenciler akademik yıl boyunca yapılan sınavların sonuçlarına, ilan edildikleri tarihten itibaren üç (3) iş günü içinde YDB’ye maddi hata dilekçesi vererek itiraz edebilirler.

(2) İtiraz edilen sınav evrakı YDB tarafından incelenir ve karara bağlanarak sonuç beş iş günü içinde öğrenciye duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.