30 Nisan 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29699

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKERLEKLİ ARAÇLAR VE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA

KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR İLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU TEKNİK DÜZENLEMELERİNİN

UYGULAMAYA KONULMASINA VE BAZI TEBLİĞLERİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2009/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2016/6)

MADDE 1 – 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’in Ek-1’inde yer alan tabloya aşağıdaki R-134, R-135, R-136 ve R-137 numaralı satırlar eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sanayi ve Ticaret” ibareleri “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/2/2009

27140

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/9/2013

28771

2-

3/9/2014

29108