28 Nisan 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29697

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“4) Adayın başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans başarı notunun %20’si, bilim sınavından alınan notun %20’si ile YDS’den veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınavdan alınan puanın %10’unun toplamından oluşur. Adayın başarılı olması için hem başarı puanının hem de hesaplanan bilim sınavı notunun 60 ve üzeri olması gerekir. Başarı puanı veya bilim sınavı notu 60’tan daha düşük olanlar başarısız sayılırlar. Yüksek lisans başarı puanı 60 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan dahilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların başarı hesaplamasındaki yabancı dil yüzdelik oranı sıfır olarak değerlendirilir. İlgili anabilim dalının talebi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ilgili anabilim dalında yabancı dil taban puan şartı ön koşul olarak aranabilir. Bu şartı sağlamayanlar, giriş sınavına alınmazlar. Bu şartı sağlayanlar, giriş sınavına alınırlar ve yabancı dil puanının katkısı %10 olarak hesaplanır.”

“d) Yurt dışı öğrenci adayları da lisansüstü programlara kabul edilebilirler. Yurt dışı öğrenci adaylarının lisansüstü programlara kabulü ve farklı dillerde eğitim yapılması ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

“(2) Yarıyıl kontenjan ilanları, Üniversitenin ve ilgili Enstitü Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü eğitime başvuran adayların bilimsel yeterlikleri, 7 nci maddeye uygun belirlenen jüri tarafından ilgili bilim dalında yapılan sınavla tespit edilir. Sınavlar yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Sınavların sözlü yapılması durumunda, sınavın objektif ve denetlenebilir şekilde yapılması anabilim dalı başkanlığınca sağlanır. Sınav ile ilgili tüm belgeler ve kayıtlar ilgili anabilim dalı başkanlığınca iki yıl süreyle saklanır; gerektiğinde enstitü müdürlüğünce denetlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Öğrenci, her dönem için toplam altı AKTS’den fazla ders alamaz.”

“(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süreyi dönem içerisinde alınan resmi izinler etkilemez. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı eğitim ve öğretim sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık programında başarılı olamayan öğrenci, başarılı oluncaya kadar derslerini tekrarlar, ancak bu süre öğrencinin azami lisansüstü öğrenim süresine dahil edilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilen süre yüksek lisans ve doktora programı azami süresinden sayıldığından normal süreyi tamamlayan lisansüstü öğrenciler öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul için, adayın yüksek lisans veya doktora programını kazanmış olması gerekir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen adaylar için, programın başladığı ilk hafta içinde ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir danışman atanır. Bilimsel hazırlık programı, her yarıyıl otuz AKTS, toplam altmış AKTS’dir. Bu dersler anabilim dalı akademik kurulu tarafından enstitü müdürlüğüne önerilir. Her öğrenciye uygulanacak bilimsel hazırlık programı dersleri, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, her yarıyıl için belirlenen kayıt süresi içinde başvurması şartıyla ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler; sadece enstitüye kayıtlı lisansüstü öğrenciler için ilgili yarıyılda fiilen açılan derslere kaydolabilirler. Ancak, özel öğrenci statüsünde alınabilecek derslerin her dönem AKTS toplamı 12, iki dönemin toplamında da 24 AKTS’den fazla olamaz. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenciler seminer, uzmanlık alanı ve danışmanlık gibi dersleri alamazlar. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına ve disiplin kurallarına uymak zorundadırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce almış olduğu lisansüstü derslerden en fazla 18 AKTS, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu ders yüküne sayılabilir. Öğrencinin eksik kalan AKTS’si kayıtlı olduğu enstitüde ders alma süresi içerisinde tamamlanır.”

“(7) Özel üniversitelerden, lisansüstü programlara sınavsız giren öğrencilerin yatay geçişleri kabul edilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci, yarıyıl başladıktan sonra en geç iki hafta içerisinde ilgili yarıyıl programında açık olan başka dersleri AKTS sınırını aşmamak koşuluyla alabilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Bu değişiklik ancak, anılan süre içinde danışmanın, anabilim dalı başkanının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. Başvurunun uygun görülmesi halinde, öğrenci dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam ve diğer koşulları yeniden yerine getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin, daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanması gereken derslerin programdan çıkarılması veya zorunlu nedenlerle açılamaması durumunda, danışman önerisi, anabilim dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, devamsız veya başarısız olunan dersin yerine aynı AKTS’de başka bir ders alınabilir. Bu dersin başarısızlık veya devamsızlık nedeniyle tekrarlanması durumunda, öğrenci bu dersi yeniden almak zorundadır. Bunun yerine daha önce aldığı dersi alamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Uzmanlık alan dersleri, ilgili enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar. Ders dönemi uzmanlık alanı kayıtları en fazla üç yarıyıl devam eder. Tez çalışmasında ise öğrencinin azami öğrenim süresine kadar kayıt yaptırdığı dönemlerde devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Bu fıkra uyarınca, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayıları ayrı ayrı değerlendirilmeksizin bir öğrenci için dört, iki veya daha fazla öğrenci için toplam sekiz saatten fazla ücret ödemesi yapılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu program toplam 90 AKTS olmak üzere; en az yedi adet ders, bir seminer dersi,  en az bir uzmanlık alanı ve tez çalışmasından oluşur. Bir yarıyılda 30 AKTS’den fazla ders alınamaz. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, derslerinden ve seminerinden başarılı olduktan sonra her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Seminer dersi, yalnızca bir defa ilk yarıyılda ya da ikinci yarıyılda, danışman tarafından konusu belirlenerek verilir ve enstitüye akademik takvimde ilan edilen sürede anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile bildirilir. Seminer konusu enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, takip eden yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, danışmanın uygun görmesi ve enstitü müdürlüğünün onayı ile seminer konusu değiştirilebilir. Seminer dersinde başarılı olan öğrenci, seminer kitapçığını enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlar ve uygunluğu öğrenci danışmanı tarafından seminer değerlendirme formu eklenerek imzalanır. Seminer kitapçıkları, dönem sonlarında bir kopya olarak enstitüye gönderilir.  Enstitü müdürlüğü şekil açısından uygun bulunanları kabul eder; uygun bulunmayanları gerekli değişiklikler yapılmak üzere iade eder.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Bu süre içerisinde bu programı başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 180 AKTS olmak üzere; en az yedi adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve en az dört tez izleme raporu, en az bir ders ve bir tez dönemi uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bir yarıyılda 30 AKTS’den fazla ders alınamaz. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 360 AKTS olmak üzere, en az yirmi adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve en az sekiz tez izleme raporu en az bir ders ve bir tez dönemi uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, yalnızca bir defa, ilk yarıyılda ya da ikinci yarıyılda, danışman tarafından konusu belirlenerek verilir ve enstitüye akademik takvimde ilan edilen sürede anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile bildirilir. Seminer konusu enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, takip eden yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, danışmanın uygun görmesi ve enstitü müdürlüğünün onayı ile seminer konusu değiştirilebilir. Seminer dersinde başarılı olan öğrenci, seminer kitapçığını enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlar ve uygunluğu öğrenci danışmanı tarafından kitapçığa seminer değerlendirme formu eklenerek imzalanır. Seminer kitapçıkları, dönem sonlarında bir kopya olarak enstitüye gönderilir. Enstitü müdürlüğü şekil açısından uygun bulunanları kabul eder; uygun bulunmayanları gerekli değişiklikler yapılmak üzere iade eder.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora yeterlik sınav jürisi beş asıl ve ikisi yedek olmak üzere yedi kişiden oluşur. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,  biri aynı anabilim dalından, biri çalışma konusu yakın olmak şartıyla üniversite içindeki başka bir anabilim dalından ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun aynı anabilim dalından olmak üzere beş kişiden oluşur. Başka yükseköğretim kurumunun aynı anabilim dalından bir öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de seçilir. İkinci danışman yeterlik sınavı jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli şekilde enstitüye beyan etmesi üzerine, bu eksiklik yedeklerden tamamlanır. Ancak, oluşturulan tüm jüriler enstitü yönetim kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tez önerisi kabul edildikten sonraki ilk dönemden başlamak üzere öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantı; Ocak-Haziran dönemi için Mayıs ayından, Temmuz-Aralık dönemi için ise Kasım ayından önce yapılmaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Doktora tez jürisi, öğrencinin tezini anabilim dalı başkanlığına teslim ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye önerilir. Enstitü, önerilen üyelerde değişiklik yapabilir. Jüri tespiti enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Jüri üyelerinin enstitü yönetim kurulunca onaylanması aşamasında tez sınav tarihi de belirlenir. Tez sınav tarihi belirlenirken, jüri üyelerinin tezi değerlendirebilmelerine imkan tanımak için en az otuz gün süre verilir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun aynı anabilim dalından olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri belirlenirken biri başka yükseköğretim kurumunun aynı anabilim dalından bir öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de seçilir. Jürinin beş kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli şekilde enstitüye beyan etmesi üzerine, bu eksiklik yedeklerden tamamlanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Öğretim dili

MADDE 48/B – (1) Enstitünün öğretim dili Türkçe’dir. Ancak farklı dillerde de eğitim yapılabilir. Farklı dillerde eğitim, ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapılır.

(2) Öğretim dili Türkçe olan programlarda seminer, dönem projesi ve tezlerin farklı dillerde hazırlanması ilgili anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile mümkündür. Farklı dillerde seminer ve tezlerin hazırlanmasına karar verildiğinde, danışman, tez izleme komitesi ve tez jürileri için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.

b) Öğretim elemanının lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) YDS veya eşdeğer sınavdan yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması.

İntihalin önlenmesi

MADDE 48/C – (1) Tezlerde ve seminer, dönem projesi ve benzeri diğer yazılı materyallerde intihali önlemek için intihal programlarının kullanılması ile ilgili usul ve esaslar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/6/2013

28693

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2014

29060