27 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29696

İLKE KARARI

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Toplantı No. ve Tarihi     : 39        07.04.2016                                                                                  Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi         : 562      07.04.2016                                                                                  ANKARA

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

İLKE KARARI

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararının uygulanmasında yaşanan sorunların değerlendirilmesi sonucunda;

Anılan İlke Kararının I. derece arkeolojik site ilişkin 1. Maddesinin (f) bendinden sonra gelmek üzere;

“g) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, yapılmasında zorunluluk bulunan geçici uygulamalara ilişkin, zemine en az müdahale edilecek şekilde hazırlanan ve süresi belirlenen projelerin ilgili koruma bölge kurulunda değerlendirilebileceğine, projesi koruma bölge kurulunca uygun görülen geçici uygulamaların Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulacak bilim kurulu denetiminde yapılabileceğine,” ifadesinin,

Aynı İlke Kararının II. derece arkeolojik site ilişkin 2. Maddesinin (b) bendindeki “I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşullarının a, b, c, ç, d, e, f ” ifadesinden sonra gelmek üzere “, g” ifadesinin

eklenmesine karar verildi.