26 Nisan 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29695

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TS 10970 FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği ile uygulamaya konulan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi (Şubat 2016) standardının tadilinin mecburi uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak çıkarılmıştır.

Standart yapı kullanma izin belgesi kullanım zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği ile mecburi uygulamaya konulan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi standart metnindeki Föy 1/b, Föy 2 tadil edilmiştir. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Teknik Kurulunca yayımına karar verilen tadil metni, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinde mecburi olarak uygulamaya konulur.

Standardın temini

MADDE 4 – (1) TS 10970/T2 (Şubat 2016) standardının tadil metni, TSE merkez teşkilatından veya illerdeki temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.