20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29690

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/9)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 28/1/2015 tarihli ve 29250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturması kapsamında yerli üreticiler tarafından yapılan damping önlemi başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Soruşturma

MADDE 3 – (1) Yerli üreticiler Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. ve Çolakoğlu Metalurji A.Ş. tarafından yapılan ve İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile HABAŞ tarafından desteklenen başvuru üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Japonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovak Cumhuriyeti ve Ukrayna menşeli “sıcak haddelenmiş yassı çelik” için 28/1/2015 tarihli ve 29250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1) ile damping soruşturması başlatılmıştır.

(2) Soruşturma kapsamında yapılan ön belirlemeler neticesinde, 28/8/2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/37) vasıtasıyla, Slovak Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu ürün ithalatında 6 ay süreyle geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.

Karar

MADDE 4 – (1) Soruşturma kapsamında, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, yerli üreticiler tarafından yapılan damping önlemi başvurusunun soruşturma süresi içerisinde başvuru sahibi firmalarca geri çekilmesi nedeniyle 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun Ek Madde 1 hükmü çerçevesinde mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar vermiştir.

Geçici önlemlerin geri ödenmesi

MADDE 5 – (1) 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi hükmü uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/37) ile yürürlüğe konulan geçici önlem kapsamında alınmış olan teminatlar iade edilir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.