9 Nisan 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29679

YÖNETMELİK

İpek Üniversitesinden:

İPEK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  İpek Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine, eğitim-öğretime ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 141 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İpek Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Başkan vekili: İpek Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan vekillerini,

c) Genel Sekreter: İpek Üniversitesi Genel Sekreterini,

ç) Kurucu Vakıf: Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfını,

d) Mütevelli Heyeti: İpek Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İpek Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İpek Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İpek Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: İpek Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyeti, Akademik Organlar ve Öğretim Elemanları

Mütevelli heyetinin oluşumu

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyeti, vakıf yönetim organınca, mevzuatta öngörülen nitelikleri taşıyan ve dört yıl süreyle seçilen en az yedi, en fazla dokuz kişiden oluşur. Rektör, Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olup Başkanlığa seçilemez ve kendisi ile ilgili konulardaki toplantılara katılamaz.

(2) Mütevelli Heyeti üyeleri, kendi aralarından bir başkan seçer. Mütevelli Heyeti üyelerinden biri görevinden ayrıldığında, boşalan üyenin yerine vakıf yönetim organı, en geç bir ay içinde dört yıl süreyle yeni bir üye seçer. Vakıf yönetim organı başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyeti üyeliğine seçilemez.

(3) Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir. Vakıf yönetim organı kararı ile Mütevelli Heyeti üyelerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktarı geçmeyecek şekilde toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir, ancak bunun dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.

(4) Mütevelli Heyeti salt çoğunlukla ve gerektikçe Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

(5) Mütevelli Heyeti toplantılarında görüşmeler tamamlandıktan sonra alınan kararlar oya sunulur. Oylar kabul veya ret şeklinde verilebilir ancak çekimser oy kullanılamaz. Toplantıda bulunduğu halde oylamaya katılmayan üyenin oyu ret sayılır. Oylama açık yapılır. Gerekli hallerde gizli oylama yapılmasına karar verilebilir.

(6) Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylama sonucunda eşitlik olması halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

(7) Rektörlük, Mütevelli Heyeti toplantı tutanak ve kararlarını yazmak üzere raportörler görevlendirebilir. Toplantılardaki görüşmelerin kayıtları, tutanakları ve alınan kararlar, raportörler tarafından Başkanın sorumluluğunda yazılır.

(8) Kararlara, sıra numarası verilir ve alındığı günün tarihi yazılır ve düzenli bir şekilde karar defterine işlenir.

(9) Mütevelli Heyeti, gerekli gördüğü hallerde yetkili uzmanları veya ilgili görevlileri, açıklamalarda bulunmak üzere toplantılara çağırabilir. Üye olmadıkları halde bu şekilde toplantıya katılanların oy hakları yoktur.

Mütevelli heyetinin görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır;

a) Akademik çalışmaların bilimsel ölçütlere uygun yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri almak,

b) Üniversite organlarınca hazırlanan düzenleyici işlem taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,

c) Üniversitede enstitü, fakülte, yüksekokul, hazırlık okulu, uygulama ve araştırma merkezleri, teknoparklar ile bunlara bağlı bölüm ve birimlerin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hususunda Senato tarafından alınan kararları onaylamak,

ç) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektörü atamak,

d) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini, atamalarını, idari ve akademik personele verilecek ücretleri, idari personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak, Üniversitenin bütçesini kabul etmek ve bütçe uygulamalarını izlemek,

e) Bütçe uygulama esaslarını, harcamalara ilişkin parasal sınırlamaları ve yetkileri belirlemek, bütçe yılı içinde, gerektiğinde ek ödenek verilmesi hususunda karar vermek,

f) Rektör tarafından önerilen kadro planlamasını onaylamak, bütçe döneminde harcanamayan ödenekleri yıl sonunda gelecek bütçe dönemine aktarmak, bütçe kesin hesabını ibra etmek ve ayniyat yönetim dönemi hesabını onaylamak,

g) Üniversite tarafından belirlenen öğrenci kontenjanları ve verilecek burs miktarları ile öğrencilerden alınacak ücretleri onaylamak,

ğ) Üniversiteye taşınır ve taşınmaz mallar temin etmek ve bu varlıkları yönetmek,

h) Üniversite hesaplarındaki nakit fazlasını veya taşınmazları, her türlü gelir getirici araçları kullanarak değerlendirmek,

ı) Üniversiteye yapılacak bağışları kabul etmek,

i) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar ve finansal değerlendirmeler yapılmasına, işletmeler kurulmasına, kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar almak,

j) Üniversitenin mali denetimini gerçekleştirmek,

k) İlgili mevzuatla verilen görevleri yapmak.

(2) Mütevelli Heyeti, uygun gördüğü ölçüde yetkilerini Başkana, Başkan vekillerine ve Rektöre devredebilir. Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Mütevelli Heyeti üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması veya sona ermesi halinde, kurucu vakıf başkanlığına bilgi verir. Mütevelli Heyeti, kararlarını salt çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Başkan, başkan vekilleri ve görevleri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından, dört yıl için bir Başkan ve iki başkan vekili seçer. Süreleri biten Başkan ve başkan vekilleri yeniden seçilebilirler.

(2) Başkan, Mütevelli Heyetini temsil eder ve Mütevelli Heyetinin kendisine devrettiği yetkileri kullanır. Başkan, Üniversitenin doğrudan veya dolaylı olarak sahibi veya ortağı olduğu ticari kuruluşlarla, bu kuruluşların oluşturduğu veya hissedarı olduğu diğer işletmelerde Üniversiteyi temsil eder, kararlar alır ve bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde başkan vekillerine ve Rektöre devredebilir.

Senato ve görevleri

MADDE 8 – (1) Senato, Rektör başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesinden oluşur. Senato, Üniversitenin akademik organı olup 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yapar.

(2) Senato toplantılarında, öğrencilerle ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında, Üniversite öğrenci konseyi başkanı da davet edilir.

(3) Senato biri öğretim yılı başında, biri öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az iki defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü de toplantıya çağırabilir. Senatonun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında dekanlardan ve Üniversiteye bağlı farklı öğretim birimlerini temsil edecek şekilde, Senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(2) Yönetim Kurulu, Üniversitenin idari organı olup, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapar. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

Rektör ve görevleri

MADDE 10 – (1) Mütevelli Heyeti kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile atanan Rektörün görev süresi dört yıldır. Süresi sona eren Rektör, aynı yöntemle yeniden atanabilir. Rektör, gerektiğinde Mütevelli Heyeti adına, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Rektörün görevleri şunlardır;

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı birimlerin düzenli çalışmasını sağlamak,

b) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra, Mütevelli Heyetine sunmak,

c) Üniversiteyi oluşturan birimlere atamaları yapmak ve gerekli gördüğü durumlarda, öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,

ç) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak veya yaptırmak,

d) Mütevelli Heyeti tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,

e) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapmak.

Rektör yardımcıları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Rektör, Üniversite öğretim üyeleri arasından akademik, idari, mali ve öğrenci işleri ile ilgili konularda görevlendirilmek üzere, üç Rektör yardımcısı seçebilir. Rektör yardımcılarının görev süreleri beş yıldır. Rektör görevi başında bulunamadığı hallerde Rektör yardımcılarından birini yerine vekil bırakır.

Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulu ve yönetim kurulları

MADDE 12 – (1) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulu ve yönetim kurulları, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen üyelerden oluşur ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yapar.

Dekanlar, enstitü/yüksekokul/uygulama ve araştırma merkezi müdürleri

MADDE 13 – (1) Rektörün Üniversite profesörleri arasından oluşturduğu komisyonca tespit edilen dekan ve enstitü/yüksekokul/uygulama ve araştırma merkezi müdürleri Rektör onayından sonra, Mütevelli Heyeti tarafından atanır. Dekan ve enstitü/yüksekokul/uygulama ve araştırma merkezi müdürlerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi sona eren dekan veya müdür, yeniden atanabilir. Dekan ve müdür yardımcıları, üç yıl için Rektör onayı ile atanır.

(2) Dekan ve enstitü/yüksekokul/uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ile yardımcıları ilgili mevzuat hükümleri ile belirlenen görevleri yapar.

Bölüm başkanı

MADDE 14 – (1) Bölüm başkanı, bölümün kadrolu profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent bulunmadığı durumlarda, yardımcı doçentleri arasından dekanın/müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süreyle atanır. Bölüm başkanı, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen görevleri yürütür.

(2) Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir. Bölüm başkanı, bölüm öğretim üyeleri arasından, üç yıl için en fazla iki yardımcı seçebilir. Bölüm başkanının izinli olduğu durumlarda, bölüm başkan yardımcısı veya bölüm öğretim üyelerinden biri bölüm başkanlığına vekâlet eder.

Öğretim elemanları

MADDE 15 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarından oluşur.

(2) Üniversite, öğretim elemanlarının seçiminde, Devlet tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarında aranan niteliklere ilave olarak, akademik ve bilimsel yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının sağlanması amacıyla, ilave şartlar belirleyebilir.

(3) Öğretim elemanlarının seçimi, yükseltilmeleri ve görevlendirilmeleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde, Rektörlük onayıyla yapılır.

(4) Öğretim elemanlarının atamalarında, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan şartlara ilave olarak Üniversitenin gerekli gördüğü şartlar da aranabilir. Üniversitede görev alan akademik personelin çalışma esasları, 2547 sayılı Kanunda devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personele, aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

(5) Üniversitenin öğretim elemanları tarafından yürütülecek olan araştırma ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(6) Üniversite, Senato tarafından kabul edilen ve Mütevelli Heyetince belirlenen esaslara göre yurt içinde ve yurt dışında eğitim gören öğretim elemanı adaylarına burs verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Birimler, Çalışma Esasları ve Mali Hükümler

İdari birimler

MADDE 16 – (1) Üniversitedeki her türlü idari, mali ve teknik işler, Genel Sekreterlik bünyesindeki birimler tarafından yürütülür.

(2) Üniversite Genel Sekreteri, Rektörün önerisiyle, Mütevelli Heyeti tarafından atanır. Rektörün onayıyla, en fazla iki genel sekreter yardımcısı atanır. İdari birimlere ilişkin diğer esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İdari Personelin Atanması

MADDE 17 – (1) Üniversitede görevli idari personel Rektör tarafından seçilir, sözleşmeleri yapılır ve Üniversite kadrosuna atanma, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanının oluru ile tamamlanır. İdari personel, aynı usulle görevden alınır.

Üniversite içi bilimsel denetim

MADDE 18 – (1) Öğretim elemanlarının bilimsel denetimi, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetleri esas alınarak yapılır. Öğretim elemanları, öğrenciler ve personel hakkında anketler yapılarak eğitim-öğretim kalitesi denetlenebilir.

(2) Eğitim-öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümünün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle, gelecek yıldaki çalışma planını belirten raporu, bağlı bulunduğu dekana veya enstitü müdürüne sunar. Dekan, enstitü veya yüksekokul müdürü, kendi değerlendirmelerini de ekleyerek raporları Rektöre sunar.

(3) Öğretim elemanları, bilimsel araştırma, yayın ve diğer faaliyetlerini bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığıyla Rektörlüğe sunmak zorundadır.

Çalışma esasları

MADDE 19 – (1) Akademik ve idari personelin çalışma esasları ve araştırmalarının değerlendirilmesine ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Mali hükümler

MADDE 20 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Başkan bu yetkisini Mütevelli Heyeti kararı ile Başkan vekillerine, Rektöre ve diğer yöneticilere devredebilir.

(2) Üniversitenin gelirleri şunlardır:

a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.

b) Üniversitenin yatırımlarından, kuracağı işletmelerden ve kurulu işletmelere iştiraklerinden elde edilecek gelirler.

c) Kira ve satış gelirleri.

ç) Sürekli eğitim merkezi ile uygulama ve araştırma merkezlerine ait gelirler.

d) Araştırma ve geliştirme projeleriyle, danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

e) Öğrencilerden alınacak ücretler.

f) Devlet bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar.

g) Yayın gelirleri.

ğ) Bağış ve vasiyetler.

h) Diğer gelirler.

(3) Üniversite bünyesinde otel, restorant, kafeterya, kantin ve benzeri olarak hizmet verebilecek yerlerin işletilmesi ve alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işlerine ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayı ile uygulamaya konulur. Üniversite hesaplarındaki nakit fazlasını veya taşınmazları, Mütevelli Heyeti kararı ile her türlü gelir getirici araçları kullanarak değerlendirebilir. Rektör, Mütevelli Heyetinin kabul ettiği bütçe sınırları içinde harcama yetkisine sahiptir.

İhale ve satınalma işleri

MADDE 21 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işleri Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen 29/11/2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İpek Üniversitesi İhale ve Satın Alma Yönetmeliğine göre yürütülür.

Projeler ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 22 – (1) Üniversitenin eğitim ve araştırma projeleri, bu projelerin belirlenmesi, seçimi, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve bu gelirlerin paylaşımı hususunda uygulanacak ilkeler, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Dili, Dil Eğitimi ve Onursal Unvanlar

Öğretim dili ve dil eğitimi

MADDE 23 – (1) Üniversitede, öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Senatonun gerekçeli kararı, Rektörün önerisi, Mütevelli Heyetinin onayıyla, Üniversitenin bazı fakülte, bölüm ve programlarında kısmen veya tamamen Türkçe veya İngilizce dışında bir yabancı dille de öğretim yapılabilir.

(2) Üniversitenin İngilizce hazırlık eğitimi ile diğer dillerle ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri Üniversitenin dil eğitim merkezince, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Dil eğitim merkezi müdürü, ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmak üzere, Rektörün önerisiyle, Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Rektörün onayı ile en fazla üç müdür yardımcısı atanabilir.

Onursal unvanlar

MADDE 24 – (1) Üniversite, yurt içinde veya yurt dışında bilim ve sanat alanlarında üstün başarı kazanmış veya toplum hayatına değerli katkılarda bulunmuş kişilere, ilgili fakülte kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetinin onayı ile fahri doktora veya fahri profesörlük unvanı verebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışmanlar

MADDE 25 – (1) Mütevelli Heyeti veya Rektör, gerektiğinde alanında uzman kişi veya kişileri danışman olarak atayabilir. Danışmanlara ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 26 – (1) Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve işlemlerinde, 2547 sayılı Kanun hükümleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde,18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürülükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 12/3/2012 tarihli ve 28231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın Koza Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İpek Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.