8 Nisan 2016 Tarihli ve 29678 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6702   Şanlıurfa’ya İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/8536   Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Türkiye’den Çin’e İhraç Edilecek Süt Ürünlerinin Veteriner ve Sağlık Şartları Konusunda Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2016/8717   11 No’lu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme'ye Ek 7 No’lu Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/8522     Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

2016/8555    Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2016/8562   Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2016/8578    Kültür ve Turizm Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/8595    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2016/8596    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2016/8647    Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/8661    Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2016/8663    6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar

2016/8672    3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2016/8673    Linyit ve Taşkömürü Çıkaran ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Ruhsat Sahibi Olarak İşlettikleri Yer Altı Maden İşletmelerine, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar

2016/8677   5544 Sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki 14/5/2015 Tarihli ve 2015/7726 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/8700   Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2016/8715    Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/8719    Okullara Kuru Üzüm Temini ve Dağıtımı Hakkında Karar

2016/8720   Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

 

ATAMA KARARLARI

—    Adalet, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2016/8671      Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Asker Kişilerin Kıta, Karargâh ve Kurumlarda ya da Görev Esnasında veya Görev Yerlerinde Ölümü Hâlinde Yasal Mirasçılarını Temsil Etmek Üzere Avukatın Vekil Olarak Görevlendirilmesi ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—   Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/10)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/11)

––  Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4)

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/04/2016 Tarihli ve 2016/36 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/04/2016 Tarihli ve 2016/37 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/04/2016 Tarihli ve 2016/38 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2016/19, K: 2016/17 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/104, K: 2016/20 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME: Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/04/2016 Tarihli ve 2016/35 Sayılı Kararı ile İlgili

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


08/04/2016 tarihli ve 29678 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Görev Dağılımı ile İlgili 2016/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.