8 Nisan 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29678

YÖNETMELİK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/1993 tarihli ve 21793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin birinci fıkrasına “Yazılı sınavda başarılı sayılmak için, adayların 36 ncı maddede belirtilen” ibaresinden sonra gelmek üzere  “(a) ve (b) konu grubu ile (c) ve (d) konu grubundan oluşturulacak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.