8 Nisan 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29678

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   04/04/2016

Karar No    :   2016/37

Konu           :   Burdur İli, Çavdır İlçesi, Söğüt Beldesi (2050, 2278, 2279, 2280 ve 2283

                         no’lu parseller) İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/02/2016 tarihli ve 983 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı, Burdur İli, Çavdır İlçesi, Söğüt Beldesi sınırları içerisinde yer alan toplam 25.280,00 m² yüzölçümlü 2050, 2278, 2279, 2280 ve 2283 no’lu parsellere “Gelişme Konut Alanı” (Ayrık Nizam 2 Kat olarak tanımlanan imar adasında; Taks:0,20 Kaks:0,40’tır. Ayrık Nizam 3 Kat olarak tanımlanan imar adasında; Taks:0,20 Kaks:0,60’tır), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Söğüt Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Ekleri için tıklayınız.