8 Nisan 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29678

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   04/04/2016

Karar No    :   2016/36

Konu           :   İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 27.01.2016 tarihli ve 552 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 05.02.2001 tarihli ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesinde bulunan toplam 81.833,9 m² yüzölçümlü, 477 ada, 1 ve 2 no.lu parsellere ‘Ticaret+Konut Alanı (Emsal: 2,50 ; Yençok: Serbest), Park Alanı ve Yol’ kararı getirilmesine ilişkin Kurulumuzun 03.11.2015 tarihli ve 2015/81 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine;

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine karar verilmiştir.