6 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29676

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/12)

MADDE 1 – 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’in EK-2’sinin “Mazot, Gübre” ve “Toprak Analizi” satırlarında yer alan Belge Teslim Bitiş Tarihi sütunundaki “31/12/2015” ibareleri “29/4/2016”, aynı satırlardaki Kesin İcmallerin BÜGEM’e Gönderilme Tarihleri sütunundaki “Şubat 2016” ibaresi “Mayıs 2016” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin EK-4’ünün “Mazot”, “Gübre” ve “Toprak Analizi” satırlarında yer alan Belge Teslim Bitiş Tarihi sütunundaki “31/12/2015” ibareleri “29/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/5/2015

29368

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/9/2015

29472