5 Nisan 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29675

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6824                                                                                                    Karar Tarihi: 31/03/2016

Kurul Başkanlığının 30.03.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 30.03.2016 tarih ve 12509071-113-E.8544 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- FÖY Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.