1 Nisan 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29671

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisinde çalışan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerinin tayin ve tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisinde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilen Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 44 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı: Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcılarını,

ç) Daire Başkanı: Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanlarını,

d) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Cetvelinde disiplin amiri olarak gösterilen kişileri,

e) Üst disiplin amiri: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Cetvelinde üst disiplin amiri olarak gösterilen kişileri,

ifade eder.

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) Akademide çalışan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Cetvelinde gösterilmiştir.

(2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Cetvelinde disiplin amiri olarak tespit edilen unvanlara ait görevleri yetkiyle veya vekaleten yürütenler de bu görevi yürüttükleri sürece disiplin amirliği yetkisini haizdir.

En üst disiplin amiri

MADDE 6 – (1) Başkan, Akademide görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir. Başkan, bu sıfatla haiz olduğu yetkiyi her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir.

Disipline ilişkin usul ve esaslarda uygulanacak mevzuat

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 8 – (1) 25/4/2006 tarihli ve 26149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.