31 Mart 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29670

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK DAĞITIMI VE PERAKENDE SATIŞINA İLİŞKİN

HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2012 tarihli ve 28504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasından “sistem kullanım” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci, üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki onbirinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Kullanıcılara TKSÜRE gerçekleşmelerine göre ödenecek tazminat miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

ÖTMSÜRE=SBSÜRE +(TKSÜRE-ESÜRE) x K x DB x OT

Bu formülde geçen;

SBSÜRE: 24 TL tutarındaki sabit bedeli,

ESÜRE: Tablo 9’da belirlenen eşik süreyi,

ÖTMSÜRE: Kesinti süresi sebebiyle kullanıcıya ödenecek tazminat miktarını (TL),

DB: Kullanıcının tabi olduğu tarife grubu için, ödemenin başlatıldığı aydan önceki ayda geçerli olan Dağıtım Bedelini,

OT: Tüketicilerde, ilgili kullanıcının tazminata esas takvim yılı için (aboneliğin 1 yıldan kısa olması durumunda abonelik süresi için) hesaplanan kWh/saat olarak saatlik ortalama talebini, üreticilerde ise ilgili kullanıcının tazminata esas takvim yılı için (aboneliğin 1 yıldan kısa olması durumunda abonelik süresi için) hesaplanan kWh/saat olarak şebekeye verdiği saatlik ortalama enerji miktarını,

K: Değeri 2’ye eşit olan katsayıyı,

ifade eder.”

“(3) Kullanıcılara TKSAYI gerçekleşmelerine göre ödenecek tazminat miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

ÖTMSAYI= SBSAYI + (TKSAYI-ESAYI)x(TKSÜRE/TKSAYI) x K x DB x OT

Bu formülde geçen;

SBSAYI: 0 TL tutarındaki sabit bedeli,

ÖTMSAYI: Kesinti sayısı sebebiyle kullanıcıya ödenecek tazminat miktarını (TL),

ESAYI: Tablo 9’da belirlenen eşik kesinti sayısını,

DB: Kullanıcının tabi olduğu tarife grubu için, ödemenin başlatıldığı aydan önceki ayda geçerli olan Dağıtım Bedelini,

OT: Tüketicilerde, ilgili kullanıcının tazminata esas takvim yılı için (aboneliğin 1 yıldan kısa olması durumunda abonelik süresi için) hesaplanan kWh/saat olarak saatlik ortalama talebini, üreticilerde ise ilgili kullanıcının tazminata esas takvim yılı için (aboneliğin 1 yıldan kısa olması durumunda abonelik süresi için) hesaplanan kWh/saat olarak şebekeye verdiği saatlik ortalama enerji miktarını,

K: Değeri 2’ye eşit olan katsayıyı,

ifade eder.”

“(7) Tablo 9’da belirlenen eşik değerler, bu maddede düzenlenen SBSÜRE ve SBSAYI sabit bedelleri, K katsayısı ve kullanıcılara ödenecek toplam tazminat üst limiti Kurul Kararı ile yıl bazında yeniden belirlenebilir.”

“(11) Bu madde kapsamındaki yıllık tazminat uygulamasına ilave olarak, bildirimli veya bildirimsiz 12 saati aşan kesintiler için; kesintiden etkilenen her bir kullanıcıya dağıtım şirketi tarafından uzun süreli kesinti tazminatı ödenir. Bu kapsamdaki tazminat ödemeleri, ticari kalite tazminatları dahilinde yapılır. Dağıtım şirketleri tarafından ödenecek uzun süreli kesinti tazminatlarının aylık toplamının üst limiti ilgili yılın gelir tavanı tutarının yüzde biridir. Aylık olarak hesaplanan tutarın bu limiti geçmesi halinde, her bir kullanıcıya ödenecek tazminatlar oransal olarak azaltılarak bu limite eşitlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tedarik sürekliliği göstergeleri, aylık olarak ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar, yıllık olarak her yılın 31 Mart tarihine kadar dağıtım şirketi tarafından hem görev alanına giren iller hem de dağıtım bölgesi bazında Tablo 5 formatında tablo açıklamalarına uygun şekilde düzenlenerek Kuruma bildirilir. Dağıtım şirketi yıllık bildirimle birlikte Tablo 5’in oluşturulmasında esas alınan Tablo 1’deki bilgilerin ve diğer verilerin kaydedilmesinde kullanılan yöntem ya da yöntemleri de Kuruma bildirir.”

“(2) Dağıtım şirketi, kesintilere ilişkin bilgileri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 1 formatında, aylık olarak ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma bildirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 5’e ekteki tablo eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11 – (1) 17 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamındaki 2016 yılı Ocak-Mayıs aylarına ilişkin bildirimler 30/06/2016 tarihine kadar yapılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/12/2012

28504

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/10/2013

28790

 

Eki için tıklayınız.