31 Mart 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29670

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 07/09/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 4 – Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin yedinci fıkrası ve 28 inci maddesinin on yedinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler 31/12/2016 tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.