31 Mart 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29670

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM

ADAYLARININ EĞİTİMLERİ SONUNDA YAPILACAK YAZILI

SINAVIN USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2004 tarihli ve 25535 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Adlî yargıda hâkim ve savcı adaylığına atananlar ile idarî yargıda hâkim adaylığına atananları,

b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

d) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

e) Eğitim: Meslek öncesi eğitimi,

f) Eğitim Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezini,

g) Kurul Başkanı: Sınav Kurulu başkanını,

ğ) Sınav: Meslek öncesi eğitimin bitiminde yapılan yazılı sınavı,

h) Sınav görevlisi: Başkan tarafından belirlenen ve sınavın yapılmasına nezaret eden görevlileri,

ı) Öğretim elemanları: 4954 sayılı Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri kapsamında olanlardan, Akademide ders vermek üzere görevlendirilenleri,

i) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Yapılacak sınavı yönetmek ve sonuçlandırmak üzere bir başkan, dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir Sınav Kurulu oluşturulur.

Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri, Akademide ders veren öğretim görevlileri arasından Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulunca seçilir.

Sınav Kurulu, üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

Kurul Başkanının toplantılara katılamaması durumunda yerine mesleki olarak en kıdemli asıl üye vekâlet eder.

Asıl üyelerden birisinin mazeret nedeniyle katılamaması veya Kurul Başkanına vekalet etmesi halinde mesleki olarak en kıdemli yedek üye Sınav Kuruluna katılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınavın süresini ve puanlama esaslarını belirlemek.

b) Oluşturulan soru bankası içinden soruları belirlemek.

c) Sınavın düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Cevapları değerlendirmek, sınav tutanaklarını düzenlemek ve sınav evrakını Başkanlığa teslim etmek.

d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Sınavlar, eğitimin bittiği tarihten en az onbeş gün sonra yapılır.

Sınavın yapılacağı yer ve zaman ile sınavın usulü, adli ve idari yargı adayları için ayrı ayrı olmak üzere, Başkan tarafından belirlenir.

Sınav yeri ve zamanı eğitimin sona ereceği tarihten üç gün önce Eğitim Merkezinin ilan panosunda ve Akademinin internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde ders veren öğretim görevlileri sınav gününden en geç beş gün önce kendi alanlarıyla ilgili klasik veya test usulüne göre hazırlayacakları dört sınav sorusunu cevap anahtarlarıyla birlikte yazılı ve dijital olarak kapalı ve imzalı zarf içinde Kurul Başkanına ulaştırılmak üzere Başkanlığa teslim ederler.

Sınav Kurulu tarafından daha önce Başkanlığa teslim edilmiş olan sorular içerisinden, sınavda sorulacak olan sorular seçilir ve her sorunun 100 üzerinden ağırlık puanı belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 – Sınav süresi, sınavda uyulacak kurallar ve puan hesaplama esasları, sınav tarihinden en geç bir gün önce Akademinin internet sitesinden duyurulur.

Adaylar sınav saatinden yarım saat önce sınav salonuna alınırlar.

Sınav soruları sınav görevlileri tarafından adaylar önünde açılır ve dağıtılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 – Adaylardan haklı bir sebeple sınava giremeyenler, mazeret olarak ileri sürdükleri hususun ortadan kalktığı günden itibaren durumlarını en geç beş iş günü içinde Başkanlığa bildirir.

Mazereti Başkan tarafından haklı görülen adayların sınavı, belirlenen günde yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16 – Adaylardan;

a) Sınav Kurulu başkanının izni olmadan sınav salonunu terk edenler,

b) Sınavda kopya çekenler, verenler veya bunlara teşebbüs edenler,

c) Sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar,

ç) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayanlar,

d) Sınav düzenine ve kurallarına aykırı davranışta bulunanlar,

hakkında tutanak düzenlenir ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Madde 17 – Adaylardan;

a) Yapılan sınavda 70 puandan daha düşük puan alanlar,

b) Sınavı geçersiz sayılanlar,

c) Sınava haklı sebep olmaksızın katılmayanlar,

başarısız kabul edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci sınav, sonuçların kesinleşmesinden itibaren iki ay içinde birinci sınavın usul ve esaslarına göre yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav evrakı, iki yıl süreyle Akademi arşivinde saklanır. Ancak; idari yargı yoluna başvuran adaylar hakkındaki evrakın muhafazasına açılan davaya ilişkin karar kesinleşinceye kadar devam edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.