30 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29669

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DENETÇİLERİN GÖREV,

YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY TD-01)’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (SHY TD-01)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Uçuş Teknisyeni, Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti, Helikopter Makinisti, Pilot statüsünde sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile İdari Hizmet Sözleşmesinin Kontrol Pilotu ve Uçuş Tabibi pozisyonlarında istihdam edilenler ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce teknik denetçi olarak görevlendirilenler yabancı dil bilgisi şartından muaftır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2013

28579

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/3/2015

29288