30 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29669

YÖNETMELİK

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bilim Kurulu; Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı ile seçilme usul ve esasları ilgili mevzuatla belirlenmiş en az 20, en çok 40 aslî üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İlgili Bilim Kurulu, Uygulama Kol, Komisyon ve Çalışma Grubu toplantılarına bir yıl içinde üst üste üç defa, yılda toplam altı defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulunca yeniden değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bilim ve Uygulama Kollarının başkan ve üyelerinin görev süreleri bir yıldır, süre sonunda tekrar seçilebilirler, görev süresi içinde herhangi bir sebeple üyeliğin sona ermesi durumunda aynı usulle seçim yapılır ve bu şekilde seçilenlerin görev süresi de bir yıldır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2012

28370