24 Mart 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29663

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Üniversitesinde yabancı dil eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık programı dersleri ile fakülte/devlet konservatuvarı/ yüksekokul öğretim programlarındaki temel yabancı dil derslerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5, 14, 44 ve 49 uncu maddeleri, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 12/09/2013 tarihli ve 28763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Düzey belirleme sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık programının açıldığı yükseköğretim programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim görecekleri düzeyleri veya muafiyetlerini belirleyen sınavı,

b) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı: Fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokullara tanınan kontenjan çerçevesinde isteğe bağlı olarak hazırlık programına katılmak isteyen öğrenciler için uygulanan eğitim-öğretim programını,

c) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosunu,

ç) Temel yabancı dil dersleri: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi kapsamında yer alan yabancı dil derslerini,

d) Temel yabancı dil dersleri ara sınavları: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında yer alan temel yabancı dil derslerinde başarılı olma durumunu ölçen ve her yarıyıl en az bir kez yapılan sınavı,

e) Temel yabancı dil dersleri mazeret sınavı: Mazereti bağlı bulunduğu fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokul kurullarınca kabul edilen ve ara sınava giremeyen öğrenciler için yapılan sınavı,

f) Temel yabancı dil dersleri muafiyet sınavı: Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi kapsamında yer alan temel yabancı dil derslerinden muaf sayılıp sayılmayacaklarını belirleyen sınavı,

g) Temel yabancı dil dersleri yarıyıl sonu sınavı: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında yer alan temel yabancı dil derslerinde başarılı olma durumunu ölçen ve her yarıyıl sonunda yapılan sınavı,

ğ) TÖMER: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,

h) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

ı) Yabancı dil hazırlık programı ara sınavları: Sayısı ve içeriği Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca her eğitim-öğretim yılının başında belirlenen yabancı dil hazırlık programında uygulanan ara sınavları,

i) Yabancı dil hazırlık programı kısa sınavları: Sayısı ve içeriği Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca her eğitim-öğretim yılının başında belirlenen yabancı dil hazırlık programında uygulanan kısa sınavları,

j) Yabancı dil hazırlık programı mazeret sınavları: Yalnızca ara sınavlara Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler için yapılan sınavları,

k) Yabancı dil hazırlık programı sözlü sınavları: Sayısı ve içeriği Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca her eğitim-öğretim yılının başında belirlenen Yabancı Dil Hazırlık Programında uygulanan sözlü sınavları,

l) YDYO: Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

m) Yeterlik sınavları: Ankara Üniversitesi’nde zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulayan bölümlere kayıtlı olan ve yabancı dil hazırlık programının öngördüğü koşulları yerine getiren öğrencilerin girecekleri dil yeterlik sınavlarını,

n) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı: % 30 yabancı dille öğretim yapılan lisans programları ve tamamen yabancı dille öğretim yapılan lisans programlarına kayıtlı öğrenciler için uygulanan eğitim-öğretim programını,

o) YK: Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Programı Dersleri ve Sınavlarına İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim takvimi

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık programı eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınavların süre ve tarihleri, her yıl YK önerisi ve Senatonun onayıyla belirlenen eğitim-öğretim takvimi çerçevesinde yürütülür.

Eğitim-öğretim süresi 

MADDE 6 – (1) Yabancı dil hazırlık programında öğrenim süresi 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası ile 49 uncu maddesine göre düzenlenir ve öğrenim süresi azami 2 yıldır.  Her yarıyıl sonunda 8 inci maddede belirtilen koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavlarına girebilir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran ve bir yıl süre sonunda başarısız olan öğrencilere ek süre tanınmaz. 

Derslerin planlanması

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık programında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı YK önerisi ve Senatonun kararıyla örgün, uzaktan öğretim ya da karma öğretim yöntemleri ile verilebilir.

(2) Yabancı dil hazırlık programında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı için YK kararıyla farklı öğrenci gruplarına farklı eğitim-öğretim programları, ara sınavlar ve yeterlik sınavları uygulanabilir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) Düzey belirleme sınavına eğitim-öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile önceki yarıyılda/yarıyıllarda yabancı dil hazırlık programında başarılı olmak için gerekli koşulları yerine getirememiş olan öğrenciler katılabilir. Düzey belirleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyılları sonunda olmak üzere iki kez YDYO eğitim-öğretim takviminde belirlenen tarihlerde yapılır. %30 yabancı dille öğretim yapılan programlara kayıtlı öğrenciler ile yabancı dil hazırlık programına isteğe bağlı olarak kayıt yaptıran öğrenciler için geçme notu en az 60’tır. Öğretim dili tamamen yabancı dil olan programlara kayıtlı öğrenciler için geçme notu en az 70’tir. Tüm programlarda en az geçme notu olarak saptanmış olan not, öğrencilerin bağlı bulunduğu fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokul kurullarının kararı ve YK oluruyla yükseltilebilir.

(3) Yeterlik sınavlarına; 

a) Güz yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına eğitim-öğretim yılı başında yeni kayıt yaptırmış öğrencilerden yalnızca YK tarafından belirlenen koşulları yerine getiren öğrenciler ile daha önceki yarıyılda/yarıyıllarda yabancı dil hazırlık programında başarılı olmak için gerekli koşulları yerine getirememiş olan öğrenciler,

b) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına yabancı dil hazırlık programının öngördüğü koşulları ve Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen devam koşulunu yerine getiren öğrenciler ile daha önceki yarıyılda/yarıyıllarda yabancı dil hazırlık programında başarılı olmak için gerekli koşulları yerine getirememiş olan öğrenciler,

katılabilir.

(4) Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak sınavlar ile diğer değerlendirme yöntemleri ve bunların yüzde ağırlıkları YK kararı ile belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. 

(5) Yeterlik sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı bulunan % 30 yabancı dille öğretim yapılan lisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER tarafından yürütülen Türkçe hazırlık programını başarıyla tamamlamış olmaları veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan geçerli not almış olmalarına bakılarak yabancı dil hazırlık programına kabul edilirler. Öğretim dili tamamen yabancı dil olan lisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler için bu koşul aranmaz.

Yabancı dil hazırlık programından muaf olma

MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık programından;

a) Zorunlu yabancı dil hazırlık programının açıldığı yükseköğretim programlarına ilk defa kayıt yaptırarak eğitim-öğretim yılı başında uygulanan düzey belirleme sınavından %30 yabancı dille öğretim yapılan lisans programları için en az 60 ve öğretim dili tamamen yabancı dil olan lisans programları için en az 70 puan alan öğrenciler, 

b) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüp orta öğreniminin son üç yılını bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

c) ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavları ile YÖK tarafından bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, öğrencinin bağlı bulunduğu fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokul yönetim kurullarının kararı ve YK oluruyla belirlenen puanı alan öğrenciler,

muaf tutulur.

(2) Eşdeğerliği kabul edilen sınavların sonuç belgelerinin bir dilekçe ile en geç yeterlik sınavından önce YDYO’ya sunulması ve YK tarafından değerlendirilerek karara bağlanması gerekir. Bu sınavların geçerlik süresi, yapıldığı tarihten itibaren üç yıldır. Sınav sonuçları YK tarafından yeterli bulunan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık programını başarıyla tamamlamış kabul edilir. 

(3) Diğer üniversitelerin yabancı dil hazırlık programını bitiren ve daha sonra ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile Üniversite programlarından birine yerleşen öğrenciler de zorunlu yabancı dil hazırlık programından muaf olmak için YDYO tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan düzey belirleme sınavına girerek %30 yabancı dille öğretim yapılan lisans programları için en az 60 ve öğretim dili tamamen yabancı dil olan lisans programları için en az 70 puan almak zorundadır.

(4) Bu madde kapsamındaki koşullar yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.

Derslere devam

MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenciler derslerin en az %85’ine devam etmek zorundadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır ve yeterlik sınavlarına alınmazlar. Başarısız olan öğrenciler ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan düzey belirleme sınavına alınırlar.

(2) Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince öğrencilerin devamsızlık yaptıkları günler ve saatler için vermiş oldukları sağlık raporları YK’ca kabul edilse bile öğrencinin raporlu olduğu süre öğrencinin devamsızlık süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temel Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim takvimi

MADDE 11 – (1) Fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokullarda okutulan temel yabancı dil derslerine ilişkin kayıtların, eğitim-öğretim etkinliklerinin ve sınavların süre ve tarihleri, her yıl YK önerisi ve Senatonun onayıyla belirlenen eğitim-öğretim takvimi çerçevesinde yürütülür.

Derslerin planlanması

MADDE 12 – (1) Fakülte/Devlet konservatuvarı/Yüksekokul öğretim programlarında bulunan temel yabancı dil dersleri yarıyıl esasına göre YDYO tarafından örgün ya da uzaktan öğretim yöntemiyle verilebilir.

Ön koşul

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, aynı öğretim yılında güz ve bahar yarıyılındaki temel yabancı dil derslerini başarıyla tamamlamadan bir üst sınıfa ait temel yabancı dil derslerini alamazlar.

(2) Öğrenciler, temel yabancı dil dersi tercih değişikliği istemeleri durumunda, yeni dil tercihlerinin ders programında belirtilen tüm temel yabancı dil derslerini almakla yükümlüdürler.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Temel yabancı dil dersleri muafiyet sınavı YDYO tarafından yılda bir kez olmak üzere her eğitim-öğretim yılının başında yapılır. Ancak, Senatoca gerekli görülmesi durumunda ayrıca bir temel yabancı dil dersleri muafiyet sınavı da yapılabilir.

(2) Temel yabancı dil dersleri sınavlarının değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler, YK tarafından yapılır.

(3) Yabancı dil hazırlık programını başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, temel yabancı dil dersleri muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler ile diğer üniversitelerin yabancı dil hazırlık programını bitiren ve daha sonra ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile Üniversite programlarından birine yerleşen öğrencilerin belgeleri YK tarafından değerlendirilir, uygun görüşe varıldıktan sonra temel yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar. Öğrencilerin muafiyeti bağlı bulundukları fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokul kurulları tarafından belirlenen ölçütler çerçevesinde değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 30/9/2010 tarihli ve 27715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.