24 Mart 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29663

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2005 tarihli ve 25871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 40 - Oda Danışma Kurulu, meslekte belirli bir süre hizmet vermiş Oda üyeleri ile meslek açısından önem taşıyan kurum ve kuruluşlarda üst düzey yönetici konumundaki Oda üyesi iş, bilim ve meslek insanları ile Oda üyesi üst düzey bürokratlar ve Oda üyesi siyaset insanlarından, meslek alanında emeği geçmiş kişiler ile kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Oda Genel Kurulu tarafından seçilenlerden ve Oda organ ve komisyonlarında görev yapan ve meslekle ilgili sektörlerdeki çeşitli kurum ve kuruluşlarda Odayı temsil eden ve gemi mühendisliği lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında yönetim kademesinde bulunan Oda üyelerinden oluşur.

Danışma Kurulu, Oda Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkı sağlamak ve yardımcı olmak amacı ile Oda ve meslek alanına ilişkin sorunların tespiti ve bu sorunların çözümünde alınması gereken tedbir ve hedeflerin belirlenmesinde görüş oluşturmak, önerilerde bulunmak ve eğilim belirlemek üzere oluşturulan ve tavsiye niteliğinde kararlar alan yardımcı organdır.

Oda Danışma Kurulunun oluşum ve işleyişine ilişkin esaslar, ayrı bir iç yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 42 - Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde peşin olarak veya Oda Yönetim Kurulunca saptanarak duyurulan taksit ve yöntemlerle ödenir. İşsiz olanlardan, emekli veya maluliyet aylığı alan ve herhangi bir işte çalışmayanlardan, askerlik görevini yapanlardan, uzun süre için yurt dışında bulunanlardan ve lisansüstü öğrenim yaptıkları sırada çalışmayanlardan, durumlarına ilişkin yasal belgeleri ibraz etmeleri halinde ve bu koşulları taşıdıkları süreler için, üye ödentisi alınmaz. Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden hesaplanarak alınır. Üye ödentilerini ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Adres değişikliklerini Odaya bildirmemiş olan üyeler için bildirim adresi, Oda kayıtlarında mevcut olan eski adresleridir. Yazılı bildirim tarihinden başlayarak otuz (30) gün içinde ödenti borçlarını ödemeyenlere, 2004 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.