22 Mart 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29661

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ

KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETLENMESİNDE
ESAS ALINACAK TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/12)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/5)

MADDE 1 – 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’in 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Ek-4’te” ibareleri “Ek-2’de” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “muayene ve/veya denetim” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da en az üç yıllık muayene ve/veya denetim” ibaresi eklenmiş ve sekizinci fıkrasında yer alan “gün” ibaresi “iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Başvuru dosyasında uygunsuzluk/eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru sahibi kuruluşa yazılı olarak bildirim yapılır. Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde uygunsuzlukların/eksikliklerin giderilmemesi durumunda, başvuru dosyası iade edilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tercüme ettirilmiş” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya TÜRKAK tarafından düzenlenmiş olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bakanlık, yürüttüğü incelemeler ve denetimler neticesinde uyguladığı idari yaptırım kararlarını Ekonomi Bakanlığına iletir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendinde yer alan “15 gün” ibaresi “20 iş günü” olarak değiştirilmiştir.

“b) Yetkilendirildiği teknik düzenleme kapsamında yürüteceği uygunluk  değerlendirme faaliyetlerini en uygun şekilde icra edebilmek amacıyla, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun yeterli sayıda tam zamanlı personeli bünyesinde istihdam etmesi,”

“ç) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştireceği yeni belgelendirme kararlarının söz konusu görevlendirmeyi takip eden süreçte üçer aylık dönemlerde, askıya alma ve iptallere ilişkin kararların ise söz konusu kararların alındığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Ek-1’de yer alan formlara uygun olacak şekilde yazılı veya elektronik olarak Bakanlığa iletmesi,”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gösterecek” ibaresi “gösteren” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin EK 1’i ve EK 2’si ekteki şekilde değiştirilmiş, EK 3 ve  EK-4 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/8/2013

28727

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/11/2014

29165

2-

25/12/2015

29573

Ekleri için tıklayınız