22 Mart 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29661

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2013 tarihli ve 28763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, dördüncü fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendi ile on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar, ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavlarının ağırlıklarının başarı puanına katkısı anabilim dalı akademik kurullarınca düzenlenir, her yarıyıl başında ilan edilerek öğrencilere duyurulur.

(2) Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75, doktora öğrencilerinin ise en az 3.00 almaları gerekir.”

“5) MZ: Mazereti nedeni ile yarıyıl sonu/yıl sonu sınavlarına girmedi olarak adlandırılır.”

“(11) MZ notu; yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Yarıyıl sonu, yeterlik, tez ve benzeri sınavlara girmeyen öğrencilere Senatonun belirlediği ve enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nedeniyle mazeret sınav hakkı verilebilir. Öğrenciler, MZ notu verilen bir dersin sınavına dersin açıldığı ilk yarıyılda girerler. Alınan not ilgili yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret hakkı verilmez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/9/2013

28763

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/11/2014

29172

2-

27/3/2015

29308