18 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29657

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Yalnızca Silahlı Kuvvetler Bando Lisesi için müzik yeteneği testi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Silahlı Kuvvetler Bando Lisesinden güzel sanatlar lisesinin müzik programını uygulayan okullara nakil ve geçişlerde, nakil ve geçiş şartlarını taşımaları kaydıyla bütün sınıflardan nakil ve geçiş yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Astsubay hazırlama okullarının adlandırılması ve branşlara ayırma:

a) Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Hazırlama Okulları; kuvvet, sınıf, eğitim ve öğretim özelliklerine göre, makam/komutanlıklarca adlandırılır.

b) Silahlı Kuvvetler Bando Lisesi öğrencilerinin enstrüman/çalgılara göre branşlara ayrılma işlemleri dokuzuncu sınıfta yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında veya daha önceki yıllarda askerî liselere giren öğrencilere, okullarından mezun oluncaya kadar 6/11/2014 tarihli ve 29167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin 4 üncü, 12 nci, 16 ncı, 20 nci ve 26 ncı maddelerinde hazırlık sınıfı ile ilgili yürürlükten kaldırılan hükümler uygulanır.” 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/5/2008

26865

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/10/2012

28445

2-

6/11/2014

29167

3-

10/4/2015

29322