17 Mart 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29656

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 14/03/2016

Karar No  : 2016/ÖİB-K-18

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1 – TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Bingöl ili, Merkez ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 324 ada, 5 no.lu parseldeki, 806,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz (Taşınmaz)’ın, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 139.000.- (yüzotuzdokuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Alaettin ASAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Alaettin ASAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2 – İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.