17 Mart 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29656

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Polis Akademisi döner sermaye işletmesi hesabına kamu kurum ve kuruluşları dışında yapılan iş veya hizmetler karşılığında tahsil edilen gelirlerden, hizmeti veren personele yapılacak ek ödemenin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmeti veren emniyet hizmetleri sınıfında olanlar dâhil öğretim elemanları ve öğretim yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Polis Akademisi Başkanlığını,

b) Gelir getirici faaliyet: Kamu kurum ve kuruluşları dışında, yapılan işlem sonucunda işletmeye gelir getiren sınav, proje, eğitim, kurs, konferans, seminer, danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri,

c) İşletme: Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesini,

ç) Kesintiler: Vergiler ve diğer yasal kesintileri,

d) Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı, ödeme işlemlerinin gerçekleştirildiği birimi,

e) Öğretim elemanları ve öğretim yardımcıları: Polis Yüksek Öğretim Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan öğretim elemanları ile öğretim yardımcılarını (emniyet hizmetleri sınıfında olanlar dahil),

f) Proje: Tamamlandığında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen çalışmayı,

g) Proje koordinatörü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olanları,

ğ) Yönetim Kurulu: Akademi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Dağıtım esasları

MADDE 5 – (1) Döner sermaye işletmesi adına kamu kurum ve kuruluşları dışında yapılan iş veya hizmetler karşılığında elde edilen gelirin, tahsil edilmesinden sonra kesintiler ve işletmenin yaptırdığı iş veya hizmetle bağlantılı giderler düşülerek, elde edilen net gelir üzerinden, her iş ve hizmet için ayrı ayrı olmak üzere Yönetim Kurulunca döner sermayeden yapılacak ödeme miktarı belirlenir.

(2) Birinci fıkra uyarınca belirlenen miktar, gelir getirici faaliyetleri gerçekleştiren öğretim elemanları ve öğretim yardımcılarına Yönetim Kurulunun belirlediği oran ve esaslara göre ek ödeme olarak yapılır.

(3) Belli bir ücret karşılığı kurumsal olarak yapılan bilirkişilik ve danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde görev alanlara işletmeye gelir olarak kaydedilen net tutarın %30’u faaliyeti yapanlara eşit olarak dağıtılır.

(4) Yabancı uyruklu öğrenci veya kursiyerlerin ikili anlaşmalara bağlı olarak ücret karşılığında Akademide okutulması halinde, eğitim ve kurs hizmetlerinde görev alan kapsama dahil personele, işletmenin gelir getirici faaliyeti neticesinde elde edilen gelirlerden yasal kesintiler düşüldükten sonra geri kalan tutar Yönetim Kurulunun belirlediği miktarlar dâhilinde dağıtılır.

(5) Ek ödeme, gelir getirici faaliyetleri gerçekleştiren kapsama dâhil personele yapılır.

(6) Yapılacak ek ödemede işletmenin gelir gider dengesi gözetilir ve döner sermaye gelirlerinin uygun olması durumunda ek ödeme yapılır.

(7) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ek ödeme almaya hak kazanan personele aynı işle ilgili olarak başka bir mevzuatla belirtilmiş olsa bile, bu kapsamda ayrıca ek ders veya başkaca bir adla ödeme yapılmaz.

(8) Hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde, hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak ek ödeme aylara bölünerek yapılabilir.

(9) Gelir getirici faaliyetlerin yürütülmesinde görev alanların aylık ek ödeme cetvelleri, ilgili faaliyeti yürüten birim veya proje koordinatörü tarafından hazırlanarak takip eden ayın başında işletmeye gönderilir.

(10) Yapılacak ek ödemenin tutarı, personelin bir yılda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) ve ödenek tutarının yüzde 800’ünü aşamaz.

Proje hizmetlerinden elde edilen gelirin dağıtımı

MADDE 6 – (1) Emniyet Teşkilatı bünyesinde, işletme aracılığı ile yürütülen proje sonucunda elde edilen ürünün gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine satışının yapılması ve kullandırılması, Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.

(2) Proje sonucunda elde edilen ürünlerin satışı ve kullandırılması karşılığında elde edilen gelirlerden kesintiler ile iş ve hizmetle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan kısmı, projede görev alan proje koordinatörü ve projede görev alan kapsama dahil personele projeye yaptığı katkı, yaptığı işin önemi ve güçlüğü, çalışma süresi, iş hacmi, kadro ve görev unvanı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulunun belirlediği oran ve esaslara göre ek ödeme olarak ödenir.

Dağıtılamayacak gelirler

MADDE 7 – (1) Dağıtılamayacak gelirler:

a) Bağış ve faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirlerinden,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen hizmetlerden dolayı elde edilen gelirlerden,

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Polis Amirleri Eğitim Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ile Polis Meslek Yüksekokullarına giriş sınavlarında ve eğitim aşamalarında herhangi bir ücret alınması halinde bu gelirlerden,

ek ödeme yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 8 – (1) Gerçekleştirme görevlisi kendisine intikal eden belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, ödeme emri belgesini hazırlar ve harcama yetkilisinin onaylaması üzerine ilgili evrakları ödemenin gerçekleştirilmesi için bağlı bulunduğu muhasebe birimine gönderir.

(2) Muhasebe yetkilisi yasal inceleme süresine müteakip ilgililerin hak ettikleri ek ödemeleri banka hesaplarına aktarır.

(3) Ek ödemelerden, harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde faaliyetin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer görevliler müteselsilen sorumludur.

Yasaklar

MADDE 9 – (1) Gelir getirici işlemleri ve diğer faaliyetleri yapmadığı hâlde yapmış gibi gösterenler ve gerekmediği hâlde işlemleri artıranlar hakkında adli ve idari soruşturma yapılır.

(2) Haksız olarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, yapılan ek ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.