12 Mart 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29651

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ ÖĞRETİM ELEMANLARI,

GÖREVLENDİRİLENLER VE DİĞER ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi öğretim elemanları, görevlendirilenler ve diğer çalışanların çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi öğretim elemanları, görevlendirilenler ve diğer çalışanların görevleri, ücretleri, görevlendirilmeleri, sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetimleri ile diğer çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 22, 23, 24 ve 25 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Bakan: Adalet Bakanını,

c) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

ç) Diğer çalışanlar: Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında çalışanları,

d) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

e) Görevlendirilenler: Kanunun 23 üncü maddesi kapsamında çalışanları,

f) Kanun: 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununu,

g) Öğretim elemanı: Kanunun 22 nci maddesi kapsamında çalışanları,

ğ) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanları, Sözleşmeli Çalıştırılanlar, Görevlendirme

Usulleri ve Mali Hakları

Öğretim elemanları

MADDE 5 – (1) Akademide yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği yapılarak, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi hükümlerine göre geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilir. Bu kişiler hakkında Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanır.

Sözleşmeli çalıştırılanlar

MADDE 6 – (1) Yabancı uyruklu öğretim elemanları, Başkanın teklifi ve İçişleri Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra imzalanacak sözleşmenin Maliye Bakanlığınca vize edilmesi suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.

Ders vermek üzere görevlendirilenler

MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilenler dışında, Başkanın talebi ile muvafakatleri alınarak yetkili kurul, kurum ve organlarınca uygun görülen Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyesi, adlî, idarî, askerî yargı hâkim ve savcıları, avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler Akademide ders vermekle görevlendirilebilir.

(2) Kanunun 22 inci maddesinin (b) bendine göre görevlendirilenler ders verdikleri günlerde izinli sayılır.

Öğretim elemanlarının görevleri

MADDE 8 – (1) Akademi öğretim elemanları;

a) Adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcılar ile avukatlar ve noterlere meslek öncesi, meslek içi, hizmet içi ve uzmanlık eğitimi vermek,

b) Diğer kurum, kuruluş ve kurulların talepleri doğrultusunda hukuk ve adalet alanında eğitim vermek,

c) İcra müdürleri, yazı işleri müdürleri, zabıt kâtipleri ve noter kâtipleri ile adalet hizmetlerine yardımcı diğer personel için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim vermek,

ç) Bilimsel çalışmalara katılmak, araştırma ve yayınlar yapmak,

d) Akademi tarafından düzenlenecek eğitim ve öğretim programlarına katılanlara yönelik akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yürütmek,

e) Genel Kurulca kabul edilen eğitim programını günlük öğretime yansıtarak haftalık ve aylık ders müfredatı hazırlamak ve bunları uygulamak,

f) Seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikleri hazırlamak,

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak,

ile yükümlüdür.

Öğretim elemanlarının ücret ve diğer mali hakları

MADDE 9 – (1) Akademide ders vermekle görevlendirilenlerden;

a) Üniversite öğretim elemanlarına 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre,

b) Üniversite dışından görevlendirilenlere, birinci derecede olanlar için profesörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar için okutmanlara ödenen kadar,

ders ücreti ödenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında görevlendirilenlere ders ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

(3) 6 ncı maddeye göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretim elemanlarına, 14/10/1983 tarihli ve 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar ve 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca belirlenen ücret verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevlendirilenlerin Görevleri, Görevlendirme Usulü ve Mali Hakları

Görevlendirme usulü

MADDE 10 – (1) Kamu kurum, kuruluş ve kurullarında çalışanlar, ilgili kurum, kuruluş ve kurulun uygun görmesi ve ilgilinin muvafakati ile Başkanın talebi üzerine, Bakan tarafından görevlendirilebilir.

(2) Uygun görme kararı, Yargıtay üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Danıştay üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu, Askerî Yargıtay üyeleri hakkında Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulu, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri hakkında Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, hâkimler ve savcılar hakkında Bakan, askerî hâkim ve savcılar hakkında Milli Savunma Bakanlığı, noterler hakkında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Görevleri

MADDE 11 – (1) 10 uncu maddeye göre Akademide görevlendirilenler;

a) Genel Kurulca kabul edilen kısa ve uzun vadeli eğitim-öğretim planı ve yıllık çalışma programıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen çalışma konularında, her türlü araştırma, inceleme ve tercüme yapmak, sonucunda da yazılı ve/veya sözlü bilgi vermek,

b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

Mali ve sosyal hakları

MADDE 12 – (1) 10 uncu maddeye göre Akademide görevlendirilenler, görev süresince aylıklı izinli sayılırlar. Bu kişilerin aylık, ek gösterge, tazminat ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurum, kuruluş ve kurullarınca ödenir ve her türlü özlük hakları devam eder. Akademide çalıştıkları süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır, terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Çalışanlar, Çalışma Usulleri ve Mali Hakları

Çalışma usulü

MADDE 13 – (1) Akademide ihtiyaç duyulan alanlarda Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, yabancı uyruklular dâhil, emekli olan yüksek mahkeme üyeleri ile üniversite öğretim üyeleri ve alanında uzman diğer kişiler araştırmacı veya danışman olarak sözleşmeli çalıştırılabilir.

(2) Birinci fıkraya göre çalıştırılanlarla yapılacak sözleşmelerde sözleşme ücreti hariç, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uygulanır.

Görevleri

MADDE 14 – (1) 13 üncü maddeye göre Akademide araştırmacı ve danışman olarak çalıştırılanlar,

a) Genel Kurulca kabul edilen kısa ve uzun vadeli eğitim-öğretim planı ve yıllık çalışma programıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen konularda uzmanlık alanlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti sunmak, her türlü araştırma, inceleme ve tercüme yapmak, sonucunda da yazılı ve/veya sözlü bilgi vermek,

b) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

Mali hakları

MADDE 15 – (1) 13 üncü maddeye göre Akademide araştırmacı veya danışman olarak çalıştırılanlara verilecek ücret, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi uyarınca vize edilen cetvellerde yer alan ücret tutarı aşılmamak kaydıyla Yönetim Kurulunca belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma ve Denetim Esasları

Çalışma

MADDE 16 – (1) Akademi öğretim elemanlarının, görevlendirilenlerin ve diğer çalışanların, aylık, haftalık ve günlük çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri ile Akademi tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim planları çerçevesinde belirlenir.

Denetim

MADDE 17 – (1) Akademi öğretim elemanları, görevlendirilenler ve diğer çalışanların eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini çalışma programına uygun olarak yürütüp yürütmediği Başkan tarafından denetlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Öğretim Elemanları, Görevlendirilenler ve Diğer Çalışanların Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.