12 Mart 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29651

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE

İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

EĞİTİMLERİNİN YAPTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığına atananların, mesleğin ifası için gereken bilgi ve beceriye sahip, tarafsızlık duygusu ve meslek onuru ile adalet anlayışı gelişmiş, mesleğin etik ilkelerine bağlı, araştırma ve inceleme yeteneğini kazanmış, temel hukuk ilkelerini kavramış, hukuki uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretebilen kişiler olarak yetişmelerine ilişkin eğitimin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına ve idarî yargı hâkim adaylığına atananların meslek öncesi hazırlık ve son dönem eğitimlerinde öğretilecek konular, eğitim süreleri, eğitimin yapılacağı yer ve eğitimin yapılmasına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesi ile 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adaylarını,

b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

ç) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

d) Daire Başkanlığı: Meslek Öncesi Eğitim Daire Başkanlığını,

e) Eğitim Merkezi Başkanlığı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanlığını,

f) Hâkim adayı: Adli yargı adaylarından imkanlar ölçüsünde istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle hâkimliğe atanacak şekilde Adalet Bakanlığınca ayrılanlar ile idari yargı adaylarını,

g) Meslek öncesi eğitim: 2802 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 4954 sayılı Kanun hükümlerine ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre, avukatlık mesleğinden adaylığa atananlara Eğitim Merkezi Başkanlığında verilecek, üç ay hazırlık ve üç ay son eğitim dönemi olmak üzere iki dönemden oluşan altı aylık eğitimi,

ğ) Savcı adayı: Adlî yargı adaylarından imkanlar ölçüsünde, istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde Adalet Bakanlığınca ayrılanları,

h) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Projesi,

ı) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Meslek Öncesi Eğitim ve Hazırlık Eğitimi

Meslek öncesi eğitimin hedefleri

MADDE 5 – (1) Meslek öncesi eğitime ilişkin hedefler aşağıda gösterilmiştir:

a) Adayların avukatlık mesleğinden hâkimlik ve savcılık mesleğine geçişlerini sağlamak.

b) Adaylara hâkimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırarak adayların bunu davranış haline getirmelerini sağlamak.

c) Adayları mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, onur ve adalet anlayışına sahip kişiler olarak yetiştirerek hâkimlik ve savcılık mesleğine hazırlamak.

ç) Adaylara yükseköğrenimde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarıp mukayeseli hukuktan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından da yararlanarak, hukukî uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretmelerinin esas ve yöntemlerini göstermek.

d) Adayların hukukun temel kavram ve ilkelerine ilişkin bilgilerini derinleştirmek.

e) Adaylara adlî yazışma kuralları ile karar metinlerinin yazımına ilişkin esas ve usulleri öğretmek.

f) Adayların mesleki konular dışındaki bilgi ve görgülerinin artırılmasını sağlamak.

g) Adayların insan haklarına bağlı, hak ve adalet duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerini sağlamak.

ğ) Adayların meslek etiğini kazanarak mesleğin yazılı olan veya olmayan kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamak.

h) Adayları toplumun güven ve saygısını kazanacak kişiler olarak yetiştirmek.

ı) Adaylara çalışma disiplinine uyma alışkanlığını kazandırmak ve adayların yeteneklerini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

Hazırlık eğitiminin amacı

MADDE 6 – (1) Hazırlık eğitiminin amacı, yükseköğrenimde elde edilen bilgilerden meslek ile ilgili olanların tekrarı ile hâkimlik ve savcılık mesleğinin tanıtılması için gerekli bilgilerin verilmesidir.

Hazırlık eğitiminin süresi ve yeri

MADDE 7 – (1) Hazırlık eğitim dönemi üç ay olup, adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı adayları için ayrı ayrı olarak Eğitim Merkezi Başkanlığında yaptırılır.

Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının hazırlık eğitimi konuları

MADDE 8 – (1) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına hazırlık eğitimi döneminde;

a) Anayasa hukuku, insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının iç hukuktaki uygulamaları, Avrupa Birliği hukuku, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun genel hükümleri ve uygulaması, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve uygulaması, aile, kadın ve çocukların korunmasına dair mevzuat, adalet psikolojisi, hukuk metodolojisi, adli tıp, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve uygulaması, 2802 sayılı Kanun, tebligat hukuku, memur disiplin hukuku, kalem mevzuatı ve UYAP’ın uygulamalı anlatımı,

b) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları, mesleki ilişkiler, güzel konuşma ve yazma, tarih ve kültür,

konularında, ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

(2) Ayrıca adaylara faydalı olacağı düşünülen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer konularda ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

İdarî yargı hâkim adaylarının hazırlık eğitimi konuları

MADDE 9 – (1) İdarî yargı hâkim adaylarına eğitim döneminde;

a) Anayasa hukuku ve Anayasa yargısı, insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin iç hukuktaki uygulamaları, Avrupa Birliği hukuku, idare hukuku, hukuk metodolojisi, kişiler hukukunun uygulamalı örnekleri, idari sözleşmelerin uygulamalı örnekleri, idari dava türleri, Türkiye’nin idari yapısı, idari yargılama hukuku ve medeni yargılama hukuku,

b) 2802 sayılı Kanun, 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 12/6/1979 tarihli ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun, vergi kanunları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, tebligat hukuku, 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yönetmeliklerin uygulamalı anlatımları,

c) Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin kalem mevzuatı, mahkemelerce kullanılan defter, karton ve basılı kâğıtların tanıtılması ve bunların kullanılma esasları ile dosyalama usullerinin uygulamalı anlatımı,

ç) Dosya inceleme tekniği ve dosyanın heyete sunulması, tutanak hazırlanması, ilk inceleme üzerinde verilen kararlar, ara kararları, yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlar ile davanın esası hakkında verilen kararların yazılmasının usul ve esasları,

d) UYAP’ın uygulamalı anlatımı,

e) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları, sosyal ve meslekî ilişkiler, görgü kuralları, Türk dili ve imlâ kuralları, güzel konuşma ve yazma, tarih ve kültür,

konularında, ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

(2) Ayrıca adaylara faydalı olacağı düşünülen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer konularda ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Eğitim Döneminin Amacı, Süresi, Yeri,

Konuları ve Konuların Değiştirilmesi

Son eğitim döneminin amacı

MADDE 10 – (1) Son eğitim döneminin amacı, adayların hâkimlik ve savcılık mesleğine geçişini sağlamak, hazırlık eğitiminde elde ettikleri bilgileri davaların çözümünde kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

Son eğitim döneminin süresi ve yeri

MADDE 11 – (1) Son eğitim dönemi üç ay olup, adlî yargı adayları için hâkim ve savcı adaylarına yönelik iki kısım şeklinde ve idarî yargı hâkim adayları için ayrı ayrı olmak üzere Eğitim Merkezi Başkanlığında yaptırılır.

Adlî yargı hâkim adaylarının son eğitim dönemi konuları

MADDE 12 – (1) Adli yargı hâkim adaylarına, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla bu görevin gerektirdiği deneyim ve becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak;

a) 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve uygulamaları,

b) 5237 sayılı Kanun, 5271 sayılı Kanun, özel ceza kanunları, infaz hukuku, 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu ve uygulamaları,

c) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin uygulamalarının anlatımı,

ç) Dosya inceleme tekniği, mahkemelerce verilen kararların yazılması, duruşma ve keşif tutanaklarının düzenlenmesinin usul ve esasları,

d) Hâkimlerin görevleriyle ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin uygulaması,

e) UYAP’ın uygulamalı anlatımı,

konularında, ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

(2) Ayrıca adaylara faydalı olacağı düşünülen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer konularda ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

Adli yargı savcı adaylarının son eğitim dönemi konuları

MADDE 13 – (1) Adli yargı savcı adaylarına, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla bu görevin gerektirdiği deneyim ve becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak;

a) 5237 sayılı Kanun, 5271 sayılı Kanun, infaz hukuku, 5352 sayılı Kanun,

b) Adli tıp uygulamaları ve otopsi, olay yeri inceleme, dosya inceleme tekniği, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca verilen kararların yazılması, olay yeri inceleme tutanaklarının düzenlenmesinin usul ve esasları,

c) Cumhuriyet savcılarının görevleriyle ilgili diğer kanun, yönetmelik ve genelgelerin uygulaması,

ç) UYAP’ın uygulamalı anlatımı,

konularında, ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

(2) Ayrıca adaylara faydalı olacağı düşünülen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer konularda ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

İdarî yargı hâkim adaylarının son eğitim dönemi konuları

MADDE 14 – (1) İdarî yargı hâkim adaylarına son eğitim döneminde;

a) İptal davaları, idarenin kusurlu ve kusursuz sorumluluğu ve tam yargı davalarının uygulamadan doğan örnekleri,

b) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

c) Personel ve disiplin hukuku,

ç) Bankacılık hukuku, sermaye piyasası hukuku ve diğer alanlardaki bağımsız idarî otoriteler,

d) Yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, öğretim ve öğrenim işleri,

e) Çevre ve sosyal güvenlik hukuku,

f) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin uygulamalarının anlatımı,

g) Memurların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargılanması,

ğ) Vergi hukuku uygulaması, vergi usul hukuku, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat,

h) UYAP’ın uygulamalı anlatımı,

konularında, ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

(2) Ayrıca adaylara faydalı olacağı düşünülen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer konularda ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

Eğitim konu ve programlarının hazırlanması, değiştirilmesi, öğretim elemanlarının ve görevlilerinin belirlenmesi

MADDE 15 – (1) Eğitim Merkezi Başkanlığınca hazırlanan program dönem başlamadan önce Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

(2) Durum ve koşulların ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre eğitim programının değiştirilmesi hususunda Yönetim Kurulunca Eğitim Merkezi Başkanlığına yetki verilebilir.

(3) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan program doğrultusunda öğretim elemanlarının ve görevlilerinin isimleri Başkan tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Adaylığa atanma ve eğitime başlama

MADDE 16 – (1) Adaylar, adlî yargı hâkim ve savcı adayı ve idarî yargı hâkim adayı olarak atandıktan sonra, hazırlık eğitimi için geçici olarak Akademide görevlendirilirler.

Görev ayrımına ilişkin esaslar

MADDE 17 – (1) Adaylar, 2802 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, üç aylık hazırlık eğitiminin sonunda hâkimliğe ve Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde görev ayrımına tabi tutulur, eğitimlerinin ikinci ayının ilk haftası içinde talepleri, haklarında doldurulan belge ve raporlarla birlikte Bakanlığa gönderilir.

(2) Bakanlıkça, adayların üç aylık hazırlık eğitimi bitmeden genel hükümlere göre hâkimliğe ve Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde görev ayrımı yapılır.

Adaylara ait bilgiler

MADDE 18 – (1) Daire Başkanlığınca, adaylara ait bilgilerin yer aldığı kayıtlar fiziki veya elektronik ortamda tutulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Adayların gözetim ve denetimi, adaylar hakkında düzenlenecek belgeler, izin ve eğitimden sayılmayan sürelerin tamamlattırılması konularında 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Adayların meslek öncesi hazırlık ve son dönem eğitimlerinin yaptırılmasına ilişkin bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Adayların meslek öncesi eğitimi sonunda yapılacak yazılı sınavın usul ve esasları hakkında Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 25/7/2008 tarihli ve 26947 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Mesleğinden Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile İdarî Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.