12 Mart 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29651

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM

ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ HAZIRLIK VE SON DÖNEM

EĞİTİMLERİNİN YAPTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargıda hâkim ve savcı adaylığına ve idarî yargıda hâkim adaylığına atananların, mesleğin ifası için gereken bilgi ve beceriye sahip, tarafsızlık duygusu ve meslek onuru ile adalet anlayışı gelişmiş, mesleğin etik ilkelerine bağlı, araştırma ve inceleme yeteneğini kazanmış, temel hukuk ilkelerini kavramış, hukuki uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretebilen kişiler olarak yetişmelerine ilişkin eğitimin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına ve idarî yargı hâkim adaylığına atananların meslek öncesi hazırlık ve son eğitim dönemlerinde öğretilecek konular, eğitim süreleri, eğitimin yapılacağı yer ve eğitimin yapılmasına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına ve idarî yargı hâkim adaylığına atananları,

b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

c) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

ç) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

d) Daire Başkanlığı: Meslek Öncesi Eğitim Daire Başkanlığını,

e) Eğitim Merkezi Başkanlığı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanlığını,

f) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

g) Hâkim adayı: Adlî yargı adaylarından imkânlar ölçüsünde istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca hâkimliğe atanacak şekilde ayrılanlar ile idarî yargı adaylarını,

ğ) Meslek öncesi eğitim: 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu hükümlerine ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre, Eğitim Merkezi Başkanlığında verilecek, üç aylık hazırlık ve dört aylık son eğitim dönemi olmak üzere iki dönemden oluşan yedi aylık eğitimi,

h) Savcı adayı: Adlî yargı adaylarından imkânlar ölçüsünde, istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet Savcılığına atanacak şekilde ayrılanları,

ı) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Projesini,

i) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Meslek Öncesi Eğitim ve Hazırlık Eğitimi

Meslek öncesi eğitimin hedefleri

MADDE 5 – (1) Meslek öncesi eğitimin hedefleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Adaylara hâkimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırarak adayların bunu davranış haline getirmelerini sağlamak.

b) Adayları mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, onur ve adalet anlayışına sahip kişiler olarak yetiştirerek hâkimlik ve savcılık mesleğine hazırlamak.

c) Adaylara yükseköğretimde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarıp karşılaştırmalı hukuktan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından da yararlanarak, hukuki uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretmelerinin esas ve yöntemlerini göstermek.

ç) Adayların hukukun temel kavram ve ilkelerine ilişkin bilgilerini geliştirmek.

d) Adaylara adlî yazışma kuralları ile karar metinlerinin yazımına ilişkin esas ve usulleri öğretmek.

e) Adayların mesleki konular dışındaki bilgi ve görgülerinin artırılmasını sağlamak.

f) Adayların insan haklarına bağlı, hak ve adalet duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerini sağlamak.

g) Adayların meslek etiğini kazanmalarını sağlamak.

ğ) Adayları toplumun güven ve saygısını kazanacak kişiler olarak yetiştirmek.

h) Adaylara çalışma disiplinine uyma alışkanlığını kazandırmak ve adayların yeteneklerini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

Hazırlık eğitiminin amacı

MADDE 6 – (1) Hazırlık eğitiminin amacı, yükseköğrenimde elde edilen bilgilerden meslek ile ilgili olanların genel olarak tekrarı, hâkimlik ve savcılık mesleğinin tanıtılması, daha sonra yapılacak staj ve son eğitim dönemi için gerekli bilgilerin verilmesidir.

Hazırlık eğitiminin süresi ve yeri

MADDE 7 – (1) Hazırlık eğitim dönemi üç ay süreli olup, adlî ve idarî yargı adayları için ayrı ayrı olarak Eğitim Merkezi Başkanlığında yaptırılır. Meslek öncesi eğitim kural olarak hazırlık eğitim dönemi ile başlar.

Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının hazırlık eğitimi konuları

MADDE 8 – (1) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına hazırlık eğitimi döneminde;

a) Anayasa hukuku, insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının iç hukuktaki uygulamaları, Avrupa Birliği hukuku, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun genel hükümleri ve uygulaması, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve uygulaması, aile, kadın ve çocukların korunmasına dair mevzuat, hukuk felsefesi, adalet psikolojisi, adalet sosyolojisi, hukuk metodolojisi, adli tıp, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve uygulaması, Hâkimler ve Savcılar Kanunu, tebligat hukuku, memur disiplin hukuku, kalem mevzuatının ve UYAP’ın anlatımı ve tanıtımı,

b) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları, mesleki ilişkiler, güzel konuşma ve yazma, tarih ve kültür,

konularında ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

(2) Ayrıca adaylara faydalı olacağı düşünülen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer konularda ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

İdarî yargı hâkim adaylarının hazırlık eğitimi konuları

MADDE 9 – (1) İdarî yargı hâkim adaylarına eğitim döneminde;

a) Anayasa hukuku ve Anayasa yargısı, insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin iç hukuktaki uygulamaları, Avrupa Birliği hukuku, idare hukuku, hukuk felsefesi, adalet psikolojisi, hukuk sosyolojisi, hukuk metodolojisi, kişiler hukukunun uygulamalı örnekleri, idari sözleşmelerin uygulamalı örnekleri, idarî dava türleri, Türkiye’nin idarî yapısı, idarî ve medeni yargılama hukuku,

b) Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 12/6/1979 tarihli ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun, vergi kanunları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, tebligat hukuku, 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yönetmeliklerin uygulamalı anlatımları,

c) Danıştay, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinin kalem mevzuatı, mahkemelerce kullanılan defter, karton ve basılı kâğıtların tanıtılması ve bunların kullanılma esasları ile dosyalama usullerinin uygulamalı anlatımı,

ç) Dosya inceleme tekniği ve dosyanın heyete sunulması, tutanak hazırlanması, ilk inceleme üzerinde verilen kararlar, ara kararlar, yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlar ile davanın esası hakkında verilen kararların yazılmasının usul ve esasları,

d) Bilgisayar ve UYAP uygulamalı anlatımı,

e) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları, sosyal ve mesleki ilişkiler, görgü kuralları, Türk dili ve imla kuralları, güzel konuşma ve yazma, tarih ve kültür,

konularında, ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

(2) Ayrıca adaylara faydalı olacağı düşünülen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer konularda ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Eğitim Döneminin Amacı, Süresi, Yeri, Konuları ve Konuların Değiştirilmesi

Son eğitim döneminin amacı

MADDE 10 – (1) Son eğitim döneminin amacı, adayların hâkimlik ve savcılık mesleğine geçişini sağlamak, hazırlık eğitimi ve staj dönemlerinde elde ettikleri bilgileri davaların çözümünde kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

Son eğitim döneminin süresi ve yeri

MADDE 11 – (1) Son eğitim dönemi dört ay süreli olup, adlî yargı adayları için hâkim ve savcı adaylarına yönelik iki kısım şeklinde ve idarî yargı hâkim adayları için ayrı ayrı olmak üzere Eğitim Merkezi Başkanlığında, kural olarak meslek öncesi eğitimin sonunda yaptırılır.

Adlî yargı hâkim adaylarının son eğitim dönemi konuları

MADDE 12 – (1) Adlî yargı hâkim adaylarına, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla bu görevin gerektirdiği deneyim ve becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak;

a) 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve uygulamaları,

b) Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, özel ceza kanunları, infaz hukuku, 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu ve uygulamaları,

c) Dosya inceleme tekniği, karar yazımı, duruşma ve keşif tutanaklarının düzenlenmesinin usul ve esasları ile hâkimlerin görevleriyle ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin uygulanması,

ç) UYAP’ın uygulamaları,

konularında, ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

(2) Ayrıca adaylara faydalı olacağı düşünülen ve yönetim kurulunca kabul edilen diğer konularda ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

Adlî yargı savcı adaylarının son eğitim dönemi konuları

MADDE 13 – (1) Adlî yargı savcı adaylarına, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla bu görevin gerektirdiği deneyim ve becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak;

a) Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, infaz hukuku, Adlî Sicil Kanunu,

b) Adlî Tıp uygulamaları ve otopsi, olay yeri inceleme, dosya inceleme tekniği, karar ve mütalaa yazılması, duruşma ve keşif tutanaklarının düzenlenmesinin usul ve esasları,

c) Cumhuriyet savcılarının görevleriyle ilgili diğer kanun, yönetmelik ve genelgelerin uygulaması,

ç) UYAP’ın uygulamaları,

konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

(2) Ayrıca adaylara faydalı olacağı düşünülen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer konularda ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

İdarî yargı hâkim adaylarının son eğitim dönemi konuları

MADDE 14 – (1) İdarî yargı hâkim adaylarına son eğitim döneminde;

a) İptal davaları, idarenin kusurlu ve kusursuz sorumluluğu ve tam yargı davalarının uygulamadan örnekleri,

b) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

c) Personel ve disiplin hukuku,

ç) Banka hukuku, sermaye piyasası hukuku ve bağımsız idarî otoriteler,

d) Yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, öğretim ve öğrenim işleri,

e) Çevre ve sosyal güvenlik hukuku,

f) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin uygulamalarının anlatımı,

g) Memurların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargılanması,

ğ) Vergi hukuku uygulaması, vergi usul hukuku, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat,

h) UYAP’ın uygulamaları,

konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

(2) Ayrıca adaylara faydalı olacağı düşünülen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer konularda ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimin Yapılmasına İlişkin Esaslar

Derslerin ve öğretim elemanlarının bildirimi

MADDE 15 – (1) Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde, adaylara verilecek dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanlarının isimleri eğitim döneminin başlamasından en az on gün önce Başkanlıkça Eğitim Merkezi Başkanlığına ve ilgililere bildirilir.

Eğitim konu ve programlarının hazırlanması, değiştirilmesi, öğretim elemanlarının belirlenmesi

MADDE 16 – (1) Eğitim Merkezi Başkanlığınca hazırlanan program dönem başlamadan önce Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

(2) Durum ve koşulların ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre eğitim programının değiştirilmesi hususunda Yönetim Kurulunca Eğitim Merkezi Başkanlığına yetki verilebilir.

(3) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan program doğrultusunda öğretim elemanlarının isimleri Başkan tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Adaylara ait bilgiler

MADDE 17 – (1) Daire Başkanlığınca, adaylara ait bilgilerin yer aldığı kayıtlar fiziki veya elektronik ortamda tutulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Adayların gözetim ve denetimi, adaylar hakkında düzenlenecek belgeler, izin, eğitimden sayılmayan sürelerin tamamlattırılması konularında 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Adayların meslek öncesi eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavın usul ve esasları hakkında Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 9/7/2004 tarihli ve 25517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.