11 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29650

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNİN ÖĞRENİM, EĞİTİM VE

YETİŞTİRME MASRAFLARININ TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Uçuş (pilotaj) eğitim merkezlerinde veya uçuş birliklerinde verilen başlangıç, temel ve tekâmül uçuş (pilotaj) eğitimleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Uçuş (pilotaj) eğitim merkezlerinde veya uçuş birliklerinde verilen başlangıç, temel ve tekâmül uçuş (pilotaj) eğitimlerinde, uçuşta sarf edilen yakıt, yağ ve oksijen giderleri,

f) Uçuş (pilotaj) eğitim merkezlerinden hizmet alımı yoluyla tedarik edilen başlangıç, temel, tekâmül uçuş (pilotaj) eğitim masraflarının hesaplanmasında bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları birlikte yürütür.