11 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29650

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ SALÇA VE PÜRE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/6)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/5)

MADDE 1 – 14/6/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Salça ve Püre Tebliği (Tebliğ No: 2014/6)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ, domates salçası, domates püresi, biber salçası, biber püresi ve karışık salçayı kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Yabancı madde: Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılmasına izin verilen maddelerin dışındaki gözle görülebilen her türlü maddeyi,”

“g) Karışık salça: Herhangi biri en az % 30 olacak şekilde domates salçası ve biber salçasının bu Tebliğde belirtilen oranlarda karıştırılması ve ilave tuz hariç en az %28 brikse kadar koyulaştırılması ile elde edilen ve fiziksel yollarla dayanıklı hale getirilen ürünü,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (f), (ğ), (k), (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler kendine has renk, tat ve kokuda olur, yabancı tat ve kokuda olmaz, yabancı madde içermez.”

“f) Domates salçasında ve karışık salçada Howard küf sayımında pozitif alan sayısı %60’ı geçemez.”

“ğ) Biber salçası ve biber püresinde toplam asitlik miktarı; susuz sitrik asit cinsinden toplam kuru maddede kütlece % 10’dan (m/m) fazla olamaz.”

“k) Biber salçasının pH değeri en az 4,1; en çok 5,0 olur.

l) Domates salçası ve biber salçası birbirleri ile karıştırılarak karışık salça olarak piyasaya arz edilebilir. Karışık salça üretiminde domates salçası ve biber salçası 30/70, 40/60, 50/50 oranlarında karıştırılır. Bu oranlar her iki salça için de uygulanabilir.”

“m) Domates salçasının likopen miktarı en az 350 mg/kg olur. Karışık salçada bu miktarın en az katılan domates salçası oranında olması yeterlidir.

n) Karışık salçalarda pH değeri en az 4,0; en çok 4,7 olur.

o) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere asitliği düzenlemek amacıyla limon ve/veya misket limonu suyu ve/veya limon ve/veya misket limonu suyu konsantresi ilave edilebilir.

ö) Karışık salçada invert şeker miktarı, toplam kuru maddede kütlece en az % 36,5 (m/m) olur.

p) Bu Tebliğde yer alan siyah leke ve Hunter renk değeri kriterleri karışım salçada aranmaz.

r) Karışık salçada toplam asitlik miktarı susuz sitrik asit cinsinden toplam kuru maddede kütlece % 10’dan (m/m) fazla olamaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 25/8/2014 tarihli ve 29099 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere hammaddenin doğasından gelen tuz hariç olmak üzere dışarıdan tuz ilave edilmesi halinde, ürün etiketlerinde ürün bileşenleri belirtilirken “ilave tuz kuru maddede % ….” ifadesi yer alır.”

“ğ) Karıştırılarak piyasaya arz edilen salçalar karıştırma oranına göre karışımda fazla olan salçanın adı önce yazılmak şartıyla Domates/ Biber Karışık Salça, Biber/ Domates Karışık Salça olarak isimlendirilir.

h) Karışık salçaların etiketlerinde domates ve biber salçasının karışım oranı, karışımda fazla olan salçanın miktarı önce yazılmak şartıyla ürün adı ile birlikte belirtilir. Karışık salçalarda domates ve biber salçasının aynı oranlarda kullanılması halinde ürün Karışık Salça, Domates/Biber Karışık Salça veya Biber/ Domates Karışık Salça şeklinde isimlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Gıda işletmecileri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ), (k), (l), (m), (n), (o), (ö), (p) ve (r) bentleri ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (f), (ğ) ve (h) bentlerine 1/7/2016 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadırlar.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/6/2014

29030