11 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29650

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 62 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Başvuru ve kabul koşulları”

“c) Başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmak.

ç) Merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen sınavların birisinden yeterli puanı almak.”

“(2) Adayların değerlendirilmesinde;

a) YDS puanının 0,10 ile çarpımı,

b) ALES puanının 0,50 ile çarpımı,

c) Yazılı sınavı ve mülakat sınavı puanlarının ortalaması alınır. Bu ortalama notunun 0,30 ile çarpımı,

ç) Yüksek lisans transkriptlerinde genel not ortalamasının 0,1 ile çarpımı

sonucu elde edilen puanlar toplanarak öğrencinin doktora başvurusu değerlendirme sonucu olarak ilan edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/1/2014

28876

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2014

29092