10 Mart 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29649

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ)

(SERİ NO: 13)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 14)

MADDE 1 – 19/2/2013 tarihli ve 28564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kanunda açıkça isimleri belirtilerek yasaklanan rulet ve tilt isimli eşyalardan olması,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin EK-1 sayılı listesinin “1 1072 SAYILI KANUNDA İSMEN GEÇEN VE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK OYUN ALET VE MAKİNALARI:” başlığı altında yer alan “LANGIRT”  alt başlığı ve aynı alt başlığın altında yer alan “1072 sayılı Kanun kapsamında yer almaktadır.” cümlesi ile bu cümlenin yanındaki görsel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 13/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/2/2013

28564