6 Mart 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29645

İLKE KARARI

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Toplantı No. ve Tarihi     : 38        25.02.2016                                                                                  Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi         : 533      25.02.2016                                                                                  ANKARA

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

İLKE KARARI

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.01.2010 tarih ve 759 sayılı İlke Kararının uygulanmasında yaşanan sorunların değerlendirilmesi sonucunda;

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği’nin ilgili maddesi ile 04.03.1988 tarih ve 21 sayılı İlke Kararı hükümleri uygulanırken;

• İdari davaya konu işlemin yürütülmesinin durdurulması kararında belirtilen gerekçe doğrultusunda karar alınabileceğine,

• Davaya konu sit alanı veya tescilli taşınmazın dava sonuçlanıncaya kadar herhangi bir koruma kararı alınmaksızın hasara uğrayacağının veya ortada korunacak bir kültür varlığının kalmayacağının anlaşılması halinde Koruma Bölge Kurulunca kültür varlığının devamlılığını sağlamak üzere gerekli kararların alınabileceğine,

• Bu tür kararlara karşı açılan davalarda, davacı ve mecburi dava arkadaşı dışındaki kişilerce yapılan başvuruların dava konusu kararın içeriğini etkilemeyecek şekilde koruma bölge kurullarınca değerlendirilebileceğine,

• Koruma Amaçlı İmar Planlarının bütününün iptali için ada veya parsel ölçeğinde gerekçe gösterilerek idari yargıda açılan davalarda, dava konusu ada veya parseller dışındaki taşınmazlara ilişkin konuların ilgili koruma bölge kurullarınca görüşülebileceğine

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.01.2010 tarih ve 759 sayılı İlke Kararının iptaline karar verildi.