4 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29643

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2015 tarihli ve 29486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Dönem I, II ve III’te öğretim ders kurulu şeklinde yapılır. Her ders kurulu sınavına girebilmek için, o ders kurulunun bütün teorik derslerinin %70’ine, pratik derslerin ise %80’ine devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci; haklı, geçerli ve kabul edilir mazereti olsa bile o ders kurulunun summatif sınavlarına alınmaz. Bu durumdaki öğrenciler, bütün dönem için devam mecburiyetini yerine getirdikleri takdirde o ders kurulunun ders yılı sonundaki sınavlarına girebilir. Seçmeli dersler için teorik derslerde %70, pratik derslerde %80 oranında devam zorunluluğu vardır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Bir sınavın bütün dallarından elde edilen puanların toplamı, bu sınavın başarı notunu tayin eder. Dönem I, II ve III’teki tüm sınavlarda, dönem IV ve V’teki staj bloğu kurumsal sınavlarında yer alan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alınırsa o dalda elde edilen puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür. Konuları itibariyle dalların kapsamı tıp eğitimi komisyonu tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/9/2015

29486