4 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29643

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2013 tarihli ve 28829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Azami süresi içinde lisansüstü  programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilerin durumu için enstitülerde özel bir kayıt tutulmasına, azami sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye tekrar kayıt yaptırmayan öğrencilerin, üzerlerindeki danışman ve konunun düşmesine  ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından bir ay içinde karar verilir. Ulusal Tez Merkezine Rektörlük tarafından bildirilir. Öğrenci yeniden kayıt yaptırdığında, ilgili hükümlere göre, tez danışmanı ve tez konusu yeniden atanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/11/2013

28829

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/8/2014

29094

2-

27/10/2015

29515